ХЛІЄВА ОЛЬГА ЯКІВНА

Доцент

Дисципліни: “Сучасні методи аналізу еколого-енергетичної ефективності виробництв”, “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю,
яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
(рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника)
на 2018 р. за останні 5 років

Назва показника Рівень активності
1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection Khliyeva O., Lukianova T., Semenyuk Yu., Zhelezny V., Nikulin A. An experimental study of the effect of nanoparticle additives to the refrigerant R141b on the pool boiling process. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 4. No 8(94). P. 59–66. doi: 10.15587/1729-4061.2018.139418.
Zhelezny V., Faik A., Khliyeva O., Motovoy I., Ivchenko D., Grosu Y., Nikulin A. Caloric properties of R600a solutions in compressor oil containing fullerenes C60. Natural refrigerant solutions for warm climate countries: рroc. the 13th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants. Valencia, Spain. June 18 to 20, 2018. DOI: 10.18462/iir.gl.2018.1176.
Nikulin A., Khliyeva O., Lukianov N., Zhelezny V., Semenyuk, Y. Study of pool boiling process for the refrigerant R11, isopropanol and isopropanol/Al2O3 nanofluid. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2018. Vol. 118. P. 746-757. doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.11.008
Khliyeva O., Ryabikin S., Lukianov N., Zhelezny V. Experimental study of heat exchange and hydrodynamics at the laminar flow of nanocoolant based on propylene glycol and Al2O3 nanoparticles. Eastern european journal of enterprise technologies. 2017. Vol. 1/8 (85). P. 4-12. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.91780
Zhelezny V., Lukianov N., Khliyeva О., Nikulina А., Melnyk A. A complex investigation of the nanofluids R600a-mineral oil-Al2O3 and R600a-mineral oil-TiO2. Thermophysical properties. International Journal of Refrigeration. 2017. Vol. 74. P. 486-502. doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2016.11.008
Chen G., Zhelezny V., Khliyeva O., Shestopalov K., Ierin V. Ecological and energy efficiency analysis of ejector and vapor compression air conditioner. International Journal of Refrigeration. 2017. Vol. 74. P. 127-135. doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2016.09.028
Chen G., Zhelezny V., Khliyeva O., Shestopalov K., Ierin V. Ecological and energy efficiency analysis of reasonability application of ejector air conditioner compared to vapor compression equipment // Proc. 24th International Congress of Refrigeration. – Yokohama, Japan, August 16 – 22, 2015. – ID 787.
Лукьянов Н. Н., Хлиева О. Я., Железный В. П., Семенюк Ю. В. Исследование перспектив применения нанохладагентов с целью повышения эколого-энергетической эффективности оборудования. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2015. Т. 3, № 5 (75). C. 32-40. DOI: 10.15587/1729-4061.2015.42565
Chen G.M., Doroshenko A.V., Shestopalov K.A., Khliyeva O.Ya Evaporative coolers of water and air for cooling systems. Analysis and perspectives. Proc. the 11th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants. – Hangzhou. China, August 31-September 2, 2014.
2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України Хлиева О.Я., Гордейчук Т.В., Никулин А.Г., Лукьянов Н.Н., Железный В.П. Экспериментальное исследование влияния добавок наночастиц TiО2 на процесс кипения хладагента R141b в свободном объеме // Промышленная теплотехника, №5 (39), 2017. С. 37-40.
Khliyeva О.Ya. А.S. Nikulina, M.P. Polyuganich, S.S. Ryabikin, V.P. Zhelezny Viscosity of ternary solutions composed of propylene glycol, ethanol and water. Refrigeration engineering and technology. 2016. № 3 (52). Р. 29-35.
Хлиева О. Я., Полюганич М. П., Рябикин С. С., Никулина А. С., Железный В.П. Исследование плотности бинарных и тройных водных растворов этиленгликоля, пропиленгликоля и этанола. Холодильная техника и технология. 2016. № 2 (52). С. 78-86.
Железный В.П., Хлиева О.Я., Лозовский Т.Л., Лукьянов Н.Н., Мороз С.А. Повышение эффективности парокомпрессорных холодильных машин за счет использования нанотехнологий. Промышленная теплотехника, №7 (37), 2015. С. 94-95.
Железный В. П., Лукьянов Н.Н., Хлиева О.Я., Никулина А.С. Экспериментальное и расчетное исследование влияния наночастиц Al2O3 на теплофизические свойства растворов хладагента R600a с компрессорным маслом. Холодильная техника и технология. 2015. № 4 (51). С. 82-91.
Лукьянов Н.Н., Мельник А.В., Железный В.П., Хлиева О.Я., Мороз А.С. Влияние примесей компресорного масла /наночастиц TiO2 в хладагенте на коэффициент теплоотдачи при кипении в горизонтальной трубе. Холодильная техника и технология. 2015. № 5 (51). С. 59-66.
3 наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії Хлієва О.Я., Волгушева Н.В. Основи нафтогазової справи. Навчальний посібник Одеса: «Апрель», 2017. –104 с. (особистий внесок 70%)
4 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання Відповідальний виконавець по наступним науковим темам (проектам):
науково-дослідна робота (держ. бюджет) Дослідження стабільності та теплофізичних властивостей нанофлюїдів, перспективних для використання в холодильному та енергетичному обладнанні. № 16/03 – 01.01.2016-31.12.2017;
науково-технічна послуга (хоздоговор) з технічного аналізу систем кондиціювання пасажирських вагонів з вибраними холодоагентами (R401A, R401B, R406A, C10M1, R409A) в холодильних установках. Договору № 3/17-ІХ від 26.10.2017 р. між ПАТ «Українська залізниця» та Одеською національною академією харчових технологій.
5 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування Хлієва О.Я., Сагала Т.А. Основи переробки нафти та газу: Методичні вказівки до самостійної роботи. Одеса: ОНАХТ, 2018.
Хлієва О.Я. Основи переробки нафти та газу: Методичні вказівки до практичних занять. Одеса: ОНАХТ, 2018.
Хлієва О.Я., Волгушева Н.В. Основи нафтогазової справи. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи. Одеса: ОНАХТ. – 2017. – 60 с.
Волгушева Н.В., Хлієва О.Я. Тепломасообмінне обладнання нафтогазової промисловості. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи Одеса: ОНАХТ, 2017. – 52 с.
Хлієва О.Я. Основи переробки нафти та газу: навчальний посібник Одеса: ОНАХТ, 2015. – 63 с.
6 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади Член журі міжнародного конкурсу наукових студентських робіт Black See Science 2018 за напрямом «Відновлювальні джерела енергії та охорона навколишнього середовища».
7 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 1.                Khliyeva O.Ya., Gordeychuk T.V., Semenyuk Yu.V., Zhelezny V.P., Lukianov N.N., Nikulin A.G. The effect of nanoparticle additives to the refrigerant R141b on the heat transfer at the pool boiling on the different heat surfaces // Proc. X Minsk International Seminar “Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Power Sources”, Minsk, Belarus, 10-13 September, 2018. P. 435- 443.
Zhelezny V., Faik A., Khliyeva O., Motovoy I., Ivchenko D., Grosu Y., Nikulin A. Caloric properties of R600a solutions in compressor oil containing fullerenes C60. Natural refrigerant solutions for warm climate countries: рroc. the 13th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants. Valencia, Spain. June 18 to 20, 2018. DOI: 10.18462/iir.gl.2018.1176.
Khliyeva O., Nikulin A., Gordeychuk T., Lukianov N., Semenyuk Y. An experimental study of heat transfer coefficient and internal characteristics of nucleate pool boiling of nanofluid R141b/TiO2 //1st European Symposium on Nanofluids (ESNf2017), 8-10 October 2017, Lisboa, Portugal. P. 162-165.
Zhelezny V., Chen G., Khliyeva O., Ryabikin S., Shestopalov K. Influence of Al2O3 nanoparticle additives on the thermophysical properties of aqueous solution of propylene glycol and on the heat transfer coefficient in forced convection flow in a tube // Proc. 5th IIR International Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants. 23 – 26 April 2017, Seoul, Republic of Korea.
Chen G., Zhelezny V., Shestopalov K., Khliyeva O., Ierin V. А comparative ecological and energy efficiency analysis of vapor compression, absorption and ejector air conditioners operating with “natural” refrigerants // Heat Powered Cycles Conference 2016, Nottingham University, UK, 28 – 30 June 2016. Paper HPC520.
Lukianov M., Melnyk A., Khliyeva O., Zhelezny V., Polyuganich M. An influence of the nanoparticles Al2O3 and TiO2 admixtures on thermophysical properties and flow boiling heat transfer coefficient of the R600a/mineral oil solutions // Proc. of the Eight International Symposium On Turbulence, Heat and Mass Transfer. – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 15-18 September, 2015. Р. 697 – 700.
Chen G., Zhelezny V., Khliyeva O., Shestopalov K., Ierin V. Ecological and energy efficiency analysis of reasonability application of ejector air conditioner compared to vapor compression equipment // Proc. 24th International Congress of Refrigeration. – Yokohama, Japan, August 16 – 22, 2015. – ID 787.
8 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років Старший науковий співробітник ПНДЛ ХТ з 2015 р.
9 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років Наукове консультування з 2016 року при розробці проектів на підприємствах ПрАТ «УКпостач» щодо впровадження нових робочих тіл для холодильної техніки і теплоносіїв для теплоенергетичного обладнання з покращеними теплофізичними й іншими теплофізичними властивостями.

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ