ЗАЦЕРКЛЯННИЙ МЕЛЕНТІЙ МЕЛЕНТІЙОВИЧ

Доцент

Дисципліни: “Вступ до фаху”, “Міжнародна екологічна політика”, “Природоохоронне інспектування систем газонафтопроводу”, “Утилiзацiя та рекуперацiя вiдходiв”, “Природоохоронне законодавство та екологічне право”

 

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю,
яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
(рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника)
на 2018 р. за останні 5 років

Назва показника Рівень активності
1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 1. M. Zatserkliannyi, V. Gogunskii, Yu. Semenyuk, T. Stolevich, Yu. Zheliba *Odessa National Academy of Food Technologies, *Odessa National Polytechnic University STUDYING THE EMISSIONS FROM ENTERPRISES IN THE BREADMAKING INDUSTRY IN ORDER TO USE THEM AS ADDITIVES TO ANIMAL FEED PRODUCTS / Eastern – European Journal of Enterprise Technologies № 4/10 (94) 2018. С. 29 – 35. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.141013.
2 наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії Зацерклянний М.М. Процеси захисту навколишнього середовища: Підручник / М.М. Зацерклянний, Т.Б. Столевич, О.М. Зацерклянний. – Одеса: Фенікс, 2017. – 454 с. (рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ОНАХТ, протокол № 17 від 04.07.2017 р.)
власний внесок – 34%
3 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника Директор інституту енергетики та екології Одеської державної академії холоду (наказ № 06.133 від 01.09.10) з 01.09.2010 р.; На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.12 р. № 334-р. «Про реорганізацію Одеської державної академії холоду» та наказу МОН Молоді і спорту України від 20.06.12 р.№ 727 перевести до Одеської національної академії харчових технологій Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського на умовах контракту на посаду декана факультету енергетики та екології. (наказ № 22/02 від 31.08.12) з 01.09.2012 р.; Факультет енергетики та екології перейменовано у факультет енергетики та нафтогазової справи (наказ № 310-01 від 20.09.12 р.) з 01.10.2012 р.; Переведено на посаду доцента кафедри теплофізики та пркладної екології на умовах контракту (наказ № 541-02 від 01.10.14 р.) з 01.10.2014р.
4 участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад)
5 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення 1. Зацерклянний М.М., Столевич, Т.Б., Зацерклянний О.М., Шостік Д.І. Патент на корисну модель №122404. Склад субстрату для вирощування міцелію їстівних грибів. МПК А01G1/04, С12N1/14№2017 05990; заявл. 15.06.2017; опубл. 10.01.2018. Бюл. №1.
2. Зацерклянний М.М., Столевич, Т.Б., Зацерклянний О.М., Ляшенко К.І. Патент на винахід №117257. Пристрій для відокремлювання домішок МПК B01D 50/00, B01D 24/28, B01D 39/02, B01D 46/30, заявл. 15.04.2016; опубл. 10.07.2018. Бюл. №13.
3. Зацерклянний М.М., Столевич, Т.Б., Зацерклянний О.М., Ляшенко К.І., Нитуда В.М. Патент на винахід №117682. Циклон-фільтрк МПК B01D 50/00, B01D 24/28, B01D 39/02, B01D 46/30, заявл. 29.04.2016; опубл. 10.09.2018. Бюл. №17
6 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 1. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення». (Додаток до наказу ОНАХТ від 04.10.2017 № 872-03 «Про склад наукових студентських гуртків »(зі змінами).
7 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 1. Зацерклянный М.М., Столевич Т.Б. Риски чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф и управление ими. /Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм: матеріали ІІ Міжнародного форуму 25-26 вересня 2014 року, м. Одеса /НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. та ін. – Одеса: Пальміра, 2014. – С. 113 – 115.
2. Зацерклянный М.М., Столевич Т.Б. Забруднення морських вод нафтою, розповсюдження її в акваторії і основні засоби локалізації розливів. /Збірник тез доповідей ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції. Кременчук, 8 – 9 жовтня 2014 р. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 69 – 70.
3. Зацерклянный М.М., Ляшенко Е.И., Нитуда В.Н. Снижение воздействия зерноперерабатывающих предприятий на состояние окружающей среды. /Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інернет-конф. 19-20 березн. 2015 р. – Тернопіль: Крок, 2015. – 193– 195.
4. Зацерклянний М.М. Закономірності процесів осадження і фільтрування стічних вод зернопереробних підприємств. /Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / Національний університет цивільного захисту України.-Х.: НУЦЗУ, 2015. – С. – 170-171.
5. Зацерклянний М.М., Ляшенко К.І. Шляхи забезпечення екологічної безпеки підприємств галузі хлібопродуктів. /Екологічна безпека держави: тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ, 21 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол. О.І. Запорожець та ін. – К.: НАУ, 2116. – С. 54 – 55.
6. Зацерклянний М.М., Стойловська Е.І. Відходи і виробничий пил – головна екологічна небезпека хлібоприймальних і зернопереробних підприємств. /Екологічна безпека держави: тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ, 21 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол. О.І. Запорожець та ін. – К.: НАУ, 2116. – С. 84 – 85.
7. Зацерклянний М.М., Шостік Д.І. Екологічна безпека при поводженні з відходами підприємств галузі хлібопродуктів. /Екологічна безпека держави: тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. Київ, 21 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет / редкол. О.І. Запорожець та ін. – К.: НАУ, 2116. – С. 86 – 87.
8. Ляшенко К.І., Зацерклянний М.М. Утворення пилу на підприємствах галузі хлібопродуктів і його уловлювання. /Еколого-енергетичні проблеми сучасності / Збірник наукових праць всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та аспірантів. Одеса, 14 квітня 2016 р. – Одеса, Видавництво ОНАХТ. – 2016 р. – С. 36 – 37.
9. Зацерклянний М.М., Столевич Т.Б., Зацерклянний О.М. Использование аммиака в качестве хладоагента и оценка при этом рисков . Сб. науч.трудов V1 Междунар. н-т конф. “КАЗАХСТАН-ХОЛОД 2016”. – Алматы: АТУ, 2016. С. 87 – 90.
10. Зацерклянний М.М., Столевич Т.Б. Використання відходів зернопереробних підприємств. /Збірник тез доповідей ХІV Міжнародної науково-технічної конференції. Кременчук, 12 – 14 жовтня 2016 р. – Кременчук: КрНУ, 2016. – С. 70.
11. Зацерклянный М.М., Столевич Т.Б., Зацерклянный А.М. Использование аэробных погружных вращающихся дисковых биофильтров для выделения примесей. / Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. Інернет-конф. 24 – 25 березн. 2016 р. – Тернопіль: Крок, 2016. – 20 – 23.
12. Зацерклянный М.М., Столевич Т.Б., Зацерклянный А.М. Использование искусственного холода для кондиционирования осадков. Сборник докладов Международной научно-технической конференции. Алматы, 15-16 марта 2017. – Алматы: АТУ, 2017. – С.101-104.
13. Зацерклянний М.М., Столевич Т.Б. Холодильні установки і екологія. / Сучасні проблеми холодильної техніки та технології. Збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-технічної конференції. Одеса, 21 – 22 вересня 2017 р. – Одеса, Видавництво ОНАХТ. – 2017 р. – С. 34 – 35.
14. Зацерклянний М.М., Столевич Т.Б., Ляшенко К.І. Шляхи зменшення антропогенного впливу підприємств галузі хлібопродуктів на атмосферу. /Збірник тез доповідей ХV Міжнародної науково-технічної конференції. Кременчук, 11 – 13 жовтня 2017 р. – Кременчук: КрНУ, 2017. – С. 37 – 38.
15. Зацерклянний М.М. Утворення пилу на підприємствах галузі хлібопродуктів і зменшення пиловиділення. / Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» № 3(1/2018). – С. 16 – 20.
8 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років З 16.05.2016 року науковий консультант на безоплатній основі Філії Публічного Акціонерного Товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Одеський комбінат хлібопродуктів» з питань охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і екологічної безпеки, техніки безпеки і охорони праці, водовідведення. (Лист Філії Публічного Акціонерного Товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Одеський комбінат хлібопродуктів» від 13.09.2018 р. № 2544.

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ