ПОДМАЗКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

Подмазко500
к.т.н., доцент
Доцент кафедри холодильних установок і кондиціювання повітря ННІ холоду, кріотехнологій і екоенергетики
e-mail: apodmazko@ukr.net

Загальні відомості:
В 1975 році вступив до Одеського технологічного інституту холодильної промисловості (Ленінський стипендіат). В 1983 р. після закінчення аспірантури – захист кандидатської дисертації, диплом ТН No078019, за напрямком 05.04.03 Машини та апарати, процеси холодильної та кріогенної техніки, систем кондиціювання і життєзабезпечення.
В 1989 р. наукове стажування в Гвельфському університеті , штат Онтаріо (Канада ). З 1990 року – доцент кафедри холодильних установок, диплом ДЦ No026510, за напрямком Холодильні установки. В 2003р. – закінчення навчання в докторантурі.
За роки науково-педагогічної роботи опубліковано два навчальних підручника, більше 100 статей, десятки конспектів лекцій та методичних вказівок, авторських патентів.

Дисципліни, що викладає:
Холодильні установки,
Холодильні установки спеціального призначення,
Холодильна техніка та технологія,
Монтаж, ремонт та обслуговування торгівельного обладнання,
Монтаж наладка та експлуатація систем кондиціювання повітря та інші,
Керівник ДП.

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
1. Бельченко В.М., Піщанська Н.О., Подмазко О.С. Методика розрахунку тепло-вологістних навантажень технологічних приміщень ентомологічних виробництв. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Механізація та електрифікація сільського господарства». – Глеваха: ННЦ “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”, Вип.106, с.115 – 127, 2017(фахове видання).
2. Подмазко О.С., Піщанська Н.О., Подмазко І.О. Регулярні насадки для апаратів зволоження повітря. В сб. «Холодильная техника и технология», ОНАХТ, No4, с.21-27, 2018 (фахове видання).
3. Подмазко О.С., Подмазко І.О., Піщанська Н.О. Аналіз зміни середньо обємної температури при охолоджені харчових продуктів . В сб. «Холодильная техника и технология», ОНАХТ, Том 54, Вип.2, с.27-39, 2018 (фахове видання).
4. Подмазко О.С., Подмазко І.О. Дослідження характеристик холодильної машини, працюючої на натуральних альтернативних холодоагентах. В сб. «Холодильная техника и технология», ОНАХТ, Том 54, Вип.3, с.4-9, 2018 (фахове видання).
5. Бельченко В.М., Піщанська Н.О., Подмазко О.С. Використання циклічності роботи насосу при створенні мікроклімату для вирощування ентомокультур. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Механізація та електрифікація сільського господарства». – Глеваха: ННЦ “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” Вип.8 (107), НААН України, 2018,- с.156 – 161 (фахове видання).
6. Крутякова В.І., Бельченко В М., Піщанска Н О., Подмазко О.С. Підвищення ефективності зволожувачів повітря на базі регулярних насадок для термовологісної обробки повітря в ентомологічних виробничих приміщеннях. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Механізація та електрифікація сільського господарства». – Глеваха: ННЦ “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” (у друку ), НААН України, 2020 (фахове видання).

Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії:
1. Хмельнюк М.Г., Подмазко О.С. Холодильні установки спеціального призначення, м.Херсон 2013, Підручник 588 с.
2. Хмельнюк М.Г., Подмазко О.С., Подмазко І.О. Холодильні установки та сфери їх використання. м. Херсон 2013, Підручник 488 с.

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:
Член редакційної колегії науково-періодичного видання «Наукові праці»

Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення:
1. Подмазко О.С., Байдак Ю.В,. Байдак В.Ю. Статор мотор-компресорного агрегату холодильної машини. ПАТЕНТ No 95906 2015 Бюл. No 1
2. Хмельнюк М.Г., Подмазко О.С., Подмазко І.О Пристрій з використанням акумуляції холоду для камер охолодження та заморожування харчових продуктів ПАТЕНТ No 98306 2015, Бюл. No8
3. Подмазко О.С., Подмазко І.О., Піщанська Н.О. Холодильна машина, Патент України на корисну модель No 129827, F25B 1/00. Заявл. 04.06.2018; Опубл. 12.11.2018, Бюл. No 21. – 4 с.
4. Піщанська Н.О. Подмазко О.С., Подмазко І.О. Пристрій для підтримання відносної вологості повітря, Патент України на корисну модель No 133804, F24F 6/14. Заявл. 05.11.2018; Опубл. 25.04.2019, Бюл. No 8. – 4 с.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнсько-го конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організацій-ного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади:
студентська олімпіада зі спеціальності Енергетичне машинобудування – холодильні машини та установки, перше місце, 2018р.

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:
1. Ярошенко В.М., Подмазко О.С. Нeat pumps for utilisation of heat from marine diesel engines МК “Science, Technology and Higher Education” , 2016р. Канада с.112-121
2.Подмазко О.С Ретрофіт холодильних агентів, та його необхідність у фреонових охолоджувальних системах XI міжнародна науково – технічна конференція Сучасні проблеми холодильної техніки та технології ОНАХТ, 2017 с.48 -50
3. Подмазко О.С., Піщанська Н.О Теоретичні основи розрахунку регулярних насадок випарного типу для центральних суднових кондиціонерів Міжнародна науково-технічна конференція “Річковий та морський флот: експлуатація і ремонт “ НУ ОНА Одеса, 2017., с. 108 -111
4. Ярошенко В.М., Подмазко О.С Ексергетичний аналіз газодинамічного надуву СЕУ НТК “Морський та річковий флот: «Експлуатація та ремонт»Ч.1 , 2018, с.120 -123 НУ «ОМА»
5. Подмазко О.С., Ярошенко В.М Нетрадиційний спосіб отримання прісної води для потреб судна “Морський та річковий флот: «Експлуатація та ремонт»Ч.1 , 2018, с.117 -120 НУ «ОМА»
6. Подмазко О.С., Піщанська Н.О.Оптимізація схеми підготовки повітря для технологічних процесів. Науково-технічний збірник НУ ОМА «Суднові енергетичні установки» Вип. 39. 2019
7. Подмазко А.С., Пищанская Н.А. Усовершенствование схемы тепловлажностной обработки воздуха в технологических процессах. МНТК Холодильные технологии в пищевой индустрии – основа сохранения качества продуктов питания, 2020, Сборник научных трудов., Москва

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:
Інженер – механік ПНІЛ, науковий співробітник НДС, за сумісництвом доцент Кафедра Суднова теплоенергетика та холодильна техніка Національного університету ОМА

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:
Консультації по проектуванню ХУ для торгових мереж Украйскомпані

Сфера наукових та практичних інтересів:
холодильні системи та установки, технологічні режими з використанням штучного холоду, монтаж, наладка, експлуатація та усунення недоліків в роботі холодильної техніки.

Загальний науково-педагогічний стаж понад 30 років