Навчальні програми

department1

За шкалою ОНАХТ За національною шкалою За шкалою ЕСТS
ЕКЗАМЕН ЗАЛІК
88 – 100 відмінно зараховано А
81 – 87 добре В
74 – 80 С
68 – 73 задовільно D
60 – 67 Е
40 – 59 незадовільно не зараховано
0 – 39 F