Публікації

Викладачі кафедри публікують результати досліджень у міжнародних журналах, приймають участь у міжнародних конференціях із залученням здобувачів ОНП

№№

п/п

Назва наукової школи (шкіл), рік заснування, кількість докторів та кандидатів наук, кількість підготовлених докторів і кандидатів

Галузь науки та напрями науково-технічної діяльності школи; вид дослідження (фундаментальні, прикладні, розробки, технічні послуги)

Перелік основних наукових досягнень за

2020–2021 рр.

Визначні вчені – представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні

Оцінка діяльності школи (кількість публікацій, у т.ч. у зарубіжних виданнях отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, укладання ліцензійних угод, кількість цитувань, порівняння основних результатів наукової продукції із зразками світового рівня, інше)

1

Моделювання та прогнозування теплофізичних властивостей речовин і матеріалів.

Дослідження теплофізичних властивостей речовин і нанофлюїдів

1988 р.

6 д.т.н.

5 к.т.н.

Підготовлено 6 д.т.н. і 26 к.т.н.

Технічні науки.

Пріоритетний напрям – 1.6.5. Наноструктурні (нанодисперсні матеріали). Проблеми синтезу матеріалів при екстремальних параметрах температури і тиску.

Фундаментальні дослідження

Створення і розвиток лабораторії з дослідження теплофізичних властивостей нанофлюїдів, процесів теплообміну та показників енергетичної ефективності парокомпресорних холодильних систем. Проведено комплексне дослідження теплофізичних властивостей кількох нанофлюїдів та процесів теплообміну у них при кипінні та вимушеному русі в трубі.

Розроблено засади технології створення наномастил, нанохолодоагентів і нанотеплоносіїв.

Розроблено і створено прилади для контролю стійкості технічних нанофлюїдів. Вивчено вплив наночастинок на показники ефективності компресорних систем та інтенсивність теплообміну. Розроблено нові принципи прогнозування теплофізичних властивостей нанофлюїдів з використанням трифазної моделі розчинів.

Розроблено принципи еколого-енергетичного аналізу для обгрунтування доцільності застосування нанотехнологій у холодильній промисловості.

Желєзний В.П., д.т.н., проф.,

Семенюк Ю.В., д.т.н., проф., Якуб Л.М., д.т.н., проф., д.т.н., проф. Хлієва О.Я.

за 2017–2021 рр.:

148 статей

34 – у зарубіжних виданнях (з них 25 статей індексуються у Scopus).

Загалом 408 цитувань

Дані з теплофізичних властивостей нанофлюїдів отримано для раніш не досліджених систем. Виконані дослідження теплофізичних властивостей нанофлюїдів, теплообміну при кипінні нанофлюїдів відрізняє від зарубіжних робіт комплексний характер – від вивчення стійкості нанорідин і їхніх фізико-хімічних властивостей до проведення натурних досліджень холодильного обладнання, в якому використовуються розроблені нанофлюїди.

Розроблена методика розрахунку теплофізичних властивостей складних термодинамічних систем не має аналогів. Виконано теоретичні дослідження теплофізичних властивостей кріокристалів.

Виконання держбюджетної (безоплатної) та госпдоговірної тематики

Найменування теми, шифр,

реєстраційний номер

Керівник, виконавці, студенти

(перечислити)

Термін виконання

Фактично виконано

в 2021 р. Результати

роботи, новизна

Місце

впровадження

початок

кінець

1

2

3

4

5

6

Комплексне дослідження теплофізичних властивостей речовин, перспективних для використання у холодильній промисловості

Керівник:

Желєзний В.П.

Виконавці:

Семенюк Ю.В.

Хлієва О.Я.

Івченко Д.О.

Студенти: Зубкова Я., Квасницький Б.

01.01.2021

31.12.2021

Експериментальне дослідження впливу наночастинок різних матеріалів на теплопровідність та теплоємність термоакумулювальних матеріалів з фазовим переходом.

Аналіз впливу капілярно-пористих структур на калоричні властивості термоакумулювальних матеріалів.

Результати отримано для раніш не досліджених обєктів

Теоретичне дослідження фазових діаграм фреонів метанового ряду у твердому стані в зоні високих тисків

Керівник: Якуб Л.М.

1.01 2021

31.12 2021

В роботі визначена лінія фазового переходу тетрахлорметану при високому тиску. Для перевірки достовірності прийнятих параметрів моделі рівняння стану були обчислені властивості твердого метану на лінії сублімації з порівнянням їх з наявними експериментальними даними. Отримані результати свідчать про задовільні можливості використовуваних рівнянь стану.

Видавнича діяльність: перелік монографій, брошур, підручників, посібників, статей і тез, опублікованих викладачами кафедри у 2021 р.

Автор і співавтори (з доданням порядку перелічення авторів), з зазначенням кафедри, прізвища, ім’я та по батькові

Назва джерела, де надрукована стаття або

тезиси.

Назва роботи.

Місто, назва видавництва

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для підручників та посібників

Обсяг (др. ар.) Кількість сторінок усього, у т.ч. із зазначенням сторінок де надрукована дана робота

1

2

3

4

5

Монографії, брошури

Усього:

Підручники

Усього:

Навчальні посібники

Усього:

Статті та тези у далекому зарубіжжі

(указати які входять до міжнародних баз даних)

Zhelezny, V.P., Khanchych, K.Y., Motovoy, I.V., Nikulina, A.S.

Journal of Molecular Liquids, 2021, 328, 115416

https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.115416

Viscous behaviour of o-xylene/fullerene C60 solutions

Скопус

Скопус

0,5 д.а.

12 с.

Zhelezny V.P., Khanchych K.Y., Motovoy I.V., Nikulina A.S.

Journal of Molecular Liquids, 2021, 116629

https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116629

On the nonmonotonous behavior of the thermal properties of fullerene C60/o-xylene solutions

Скопус

Скопус

0,5 д.а.

12 с.

Rita Adrião Lamosa, Igor Motovoy, Nikita Khliiev, Artem Nikulin, Olga Khliyeva, Ana S Moita, Janusz Krupanek, Yaroslav Grosu, Vitaly Zhelezny, Antonio Luis Moreira, Elena Palomo del Barrio

Energy Conversion and Management 248 (2021) 114799

Tetralin + fullerene C60 solutions for thermal management of flat-plate photovoltaic/thermal collector

0,5 д.а.

12 с.

Усього:

3

1,5 д.а.

36 с.

Статті та тези у країнах СНД

Усього:

Статті та тези в Україні

(указати які входять до міжнародних баз даних)

Усього:

Khliyeva, O., Zhelezny, V., Paskal, A., Hlek, Y., Ivchenko, D.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (5 (112)), 12–20. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239065

The effect of metal wool on the charging and discharging rate of the phase transition thermal storage material

Скопус

0,5 д.а.

10 с.

Желєзний В.П., Корнієвич С.Г., Хлієва О.Я., Івченко Д.О.

Фізика аеродисперсних систем. – 2021. – № 59. – С.89-99

Експериментальне дослідження тиску насиченої пари пропану в сумішах з компресорними мастилами в присутності домішок фулерену С 60

0,5 д.а.

10 с.

Kateryna Khanchych, Vitaly Zhelezny, Olga Khliyeva, Ivan Diachenko, Yury Semenyuk, Yana Hlek

2021 IEEE 11th International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties” (NAP-2021), Odesa, Ukraine, Sept. 5-11, 2021, P. TPNS02-1 – TPNS02-5 https://doi.org/10.1109/NAP51885.2021.9568551

On modelling the viscosity of fullerene-containing nanofluids

0,3 д.а.

6 с.

Nikita Khliyev1, Olga Khliyeva, Arteom Nikulin, Vitaly Zhelezny

Book of abstracts15th International virtual conference on energy storage. Ljubljana, Slovenia . June 9 – 11, 2021 – P.122

The modeling of the total efficiency of hybrid photovoltaic/thermal collector with direct absorption of thermal energy

0,05 д.а.

1 с.

Корнієвич С.Г., Борисов В.О., Желєзний В.П.

Сучасні проблеми холодильної техніки та технології / Збірник тез доповідей XIII Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Одеса: ОНТУ, 2021. –196 с.

С. 68-71

Дослідження в’язкості розчинів холодоагент R290/компресорне мастило та розчинів холодоагент R290/компресорне мастило/фулеренС 60

0,1 д.а.

3 с.

Корнієвич С.Г., Хлієва О.Я., Борисов В.О, Валбах Е., Желєзний В.П.

Сучасні проблеми холодильної техніки та технології / Збірник тез доповідей XIII Всеукраїнської науково-технічної конференції. – Одеса: ОНТУ, 2021. –196 с.

С. 71-75

Еколого-термоекономічний метод аналізу доцільності використання робочих тіл з домішками фулерену С60 в парокомпресійному холодильному обладнанні

0,2 д.а.

5 с.

Khliyeva O.Ya., Nikulin A.G., Zhelezny V.P., Paskal A.A., Semenyuk Yu.V.

Матеріали ІІІ Міжнародної конференції «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики. ФМІЕ‒2021. Київ. – С.8

Thermal conductivity of metal wool armored phase change materials for thermal energy storage

0,05 д.а.

1 с.

Zhelezny V.P., Ivchenko D.A., Hlek Ya.O., Khanchych K.Yu.

Матеріали ІІІ Міжнародної конференції «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики. ФМІЕ‒2021. Київ. –С.46

Methods for predicting the heat capacity of technically important liquids

0,05 д.а.

1 с.

Paskal A.A., Hlek Ya.O., Diachenko I.A., Khliyeva O.Ya., Zhelezny V.P.

Матеріали ІІІ Міжнародної конференції «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики. ФМІЕ‒2021. Київ. –С.47

Experimental setup for measuring the melting enthalpy of paraffin/nanoparticles phase change materials

0,05 д.а.

1 с.

Paskal O.A., Ivchenko D.O., Khliyeva O.Ya., Zhelezny V.P. //

Матеріали ІІІ Міжнародної конференції «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики. ФМІЕ‒2021. Київ. –С.58

Influence of the fullerene C60 in paraffin wax on tran-sient heat transfer in thermal energy storage capsule

0,05 д.а.

1 с.

Якуб Л.М., Бодюл О.С.

Збірник тез доповідей 81 наукової конференції викладачів академії, 27 – 30 квітня 2021 р. Одеса. ОНАХТ. С. 198-199

Термодинамічні властивості конденсованих фаз перхлорметану (фреону R10) CCl4

0,1 д.а.

2 с.

Желєзний В.П., Хлієва О.Я., Семенюк Ю.В.

Збірник тез доповідей 81 наукової конференції викладачів академії, 27 – 30 квітня 2021 р. Одеса. ОНАХТ. С. 196-199

Стратегія дослідження теплофізичних властивостей конденсованих речовин з наноструктурою у їхньому складі

0,2 д.а.

4 с.

Хлієва О.Я., Глек Я.О., Паскаль О.А.

Збірник тез доповідей 81 наукової конференції викладачів академії, 27 – 30 квітня 2021 р. Одеса. ОНАХТ. С. 199-201

Методи створення робочих тіл з фазовим перетворенням для термоакумуляторів сонячних енергетичних установок

0,1 д.а.

2 с.

Івченко Д.О., Глек Я.О., Паскаль О.А.

Збірник тез доповідей 81 наукової конференції викладачів академії, 27 – 30 квітня 2021 р. Одеса. ОНАХТ. С. 202-204

Дослідження в’язкості термоакумулювальних матеріалів з фазовим перетворенням

0,15 д.а.

3 с.

Корнієвич С.Г., Хлієва О.Я.

Еколого-енергетичні проблеми сучасності / Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Одеса, 15-17 квітня 2021 р. – Одеса: Видавництво ОНАХТ, 2021. – 61 с.

С. 55-57.

Еколого енергетичний аналіз дослідження впливу фулеренів на показники холодильної системи з використанням пропану R-290

0,15 д.а.

3 с.

Якуб Л.М.

Коцюренко О.В.

Тези доповідей ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави, 22 квітня 2021 року, Київ

«Вплив ТЕЦ на навколишнє середовище, та чи потрібні Україні ТЕЦ?»

0,05 д.а.

1 с.

Усього по кафедрі:

16

2,6 д.а.

53 с.

Перелік доповідей, прочитаних працівниками кафедри на науково-методичних конференціях, науково-практичних семінарах та симпозіумах

П.І.Б. викладача

(доповідача)

Вид конференції (міжнар., всеукр., регіон.)

Назва конференції

Місце і дата

проведення

Найменування

доповіді

1

2

3

4

5

В далекому зарубіжжі

Хлієва О.Я., Желєзний В.П.

Міжнародна

International virtual conference on energy storage

Ljubljana, Slovenia . June 9 – 11, 2021

The modeling of the total efficiency of hybrid photovoltaic/thermal collector with direct absorption of thermal energy

Усього:

1

В країнах СНД

Усього:

Міжнародні в Україні

Хлієва О.Я., Желєзний В.П.,

Ханчич К.Ю.,

Семенюк Ю.В.

Міжнародна

2021 IEEE 11th International Conference “Nanomaterials: Applications & Properties” (NAP-2021)

Odesa, Ukraine, Sept. 5-11, 2021

On modelling the viscosity of fullerene-containing nanofluids

Хлієва О.Я., Желєзний В.П.,

Семенюк Ю.В.

Міжнародна

Міжнародна конференція «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики. ФМІЕ‒2021.

Київ, Україна, 25-27 травня 2021 року

Thermal conductivity of metal wool armored phase change materials for thermal energy storage

Желєзний В.П.,

Ханчич К.Ю., Івченко Д.О.

Міжнародна

Міжнародна конференція «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики. ФМІЕ‒2021.

Київ, Україна, 25-27 травня 2021 року

Methods for predicting the heat capacity of technically important liquids

Хлієва О.Я., Желєзний В.П.

Міжнародна

Міжнародна конференція «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики. ФМІЕ‒2021.

Київ, Україна, 25-27 травня 2021 року

Experimental setup for measuring the melting enthalpy of paraffin/nanoparticles phase change materials

Желєзний В.П., Івченко Д.О., Хлієва О.Я.

Міжнародна

Міжнародна конференція «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики. ФМІЕ‒2021.

Київ, Україна, 25-27 травня 2021 року

Influence of the fullerene C60 in paraffin wax on tran-sient heat transfer in thermal energy storage capsule

Усього:

5

Всеукраїнські, регіональні

Желєзний В.П.

Всеукраїнська

XIII Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології»

Одеса: ОНТУ, 2021

Дослідження в’язкості розчинів холодоагент R290/компресорне мастило та розчинів холодоагент R290/компресорне мастило/фулеренС 60

Хлієва О.Я., Желєзний В.П.

Всеукраїнська

XIII Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології»

Одеса: ОНТУ, 2021

Еколого-термоекономічний метод аналізу доцільності використання робочих тіл з домішками фулерену С60 в парокомпресійному холодильному обладнанні

Хлієва О.Я.

Всеукраїнська

ХXІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності»

Одеса, ОНАХТ, 15-17 квітня 2021 р.

Еколого енергетичний аналіз дослідження впливу фулеренів на показники холодильної системи з використанням пропану R-290

Якуб Л.М.

Всеукраїнська

ХV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Екологічна безпека держави

Київ, 22 квітня 2021 року

Вплив ТЕЦ на навколишнє середовище, та чи потрібні Україні ТЕЦ?

Усього:

4

В ЗВО

Якуб Л.М.

ОНАХТ

81 наукова конференція викладачів академії

Одеса. ОНАХТ, 27 – 30 квітня 2021 р.

Термодинамічні властивості конденсованих фаз перхлорметану (фреону R10) CCl4

Желєзний В.П., Хлієва О.Я., Семенюк Ю.В.

ОНАХТ

81 наукова конференція викладачів академії

Одеса. ОНАХТ, 27 – 30 квітня 2021 р.

Стратегія дослідження теплофізичних властивостей конденсованих речовин з наноструктурою у їхньому складі

Хлієва О.Я.

ОНАХТ

81 наукова конференція викладачів академії

Одеса. ОНАХТ, 27 – 30 квітня 2021 р.

Методи створення робочих тіл з фазовим перетворенням для термоакумуляторів сонячних енергетичних установок

Івченко Д.О.

ОНАХТ

81 наукова конференція викладачів академії

Одеса. ОНАХТ, 27 – 30 квітня 2021 р.

Дослідження в’язкості термоакумулювальних матеріалів з фазовим перетворенням

Усього:

4

Усього по кафедрі:

13

Науковий результат діяльності школи

№№

п/п

Назва наукової школи (шкіл), рік
заснування, кількість докторів та
кандидатів наук, кількість підготовлених
докторів і кандидатів

Галузь науки та напрями науково-технічної
діяльності школи; вид дослідження
(фундаментальні, прикладні, розробки,
технічні послуги)

Перелік основних наукових досягнень
за

2019–2020 рр.

Визначні вчені – представники школи
та відзнаки, яких вони удостоєні

Оцінка діяльності школи (кількість
публікацій, у т.ч. у зарубіжних виданнях
отримання охоронних документів на
об’єкти інтелектуальної власності,
укладання ліцензійних угод, кількість
цитувань, порівняння основних
результатів наукової продукції із
зразками світового рівня, інше)

1

Моделювання та прогнозування
теплофізичних властивостей речовин
і матеріалів.

Дослідження
теплофізичних властивостей речовин
і нанофлюїдів

1988 р.

6 д.т.н.

5 к.т.н.

Підготовлено 6 д.т.н.
і 25 к.т.н.

Технічні науки.

Пріоритетний
напрям – 1.6.5. Наноструктурні (нанодисперсні
матеріали). Проблеми синтезу матеріалів
при екстремальних параметрах температури
і тиску.

Фундаментальні
дослідження

Створення і розвиток лабораторії з
дослідження теплофізичних властивостей
нанофлюїдів, процесів теплообміну та
показників енергетичної ефективності
парокомпресорних холодильних систем.
Проведено комплексне дослідження
теплофізичних властивостей кількох
нанофлюїдів та процесів теплообміну
у них при кипінні та вимушеному русі
в трубі.

Розроблено
засади технології створення наномастил,
нанохолодоагентів і нанотеплоносіїв.

Розроблено
і створено прилади для контролю
стійкості технічних нанофлюїдів.
Вивчено вплив наночастинок на показники
ефективності компресорних систем та
інтенсивність теплообміну. Розроблено
нові принципи прогнозування теплофізичних
властивостей нанофлюїдів з використанням
трифазної моделі розчинів.

Розроблено принципи
еколого-енергетичного аналізу для
обгрунтування доцільності застосування
нанотехнологій у холодильній
промисловості.

Желєзний В.П., д.т.н., проф.,

Семенюк Ю.В., д.т.н.,
проф., Якуб Л.М., д.т.н., проф., д.т.н., доц.
Хлієва О.Я.

за 2016–2020 рр.:

156
статей

34
– у зарубіжних виданнях (з них
27
статей
індексуються
у
Scopus).

Загалом
390 цитувань

Дані
з теплофізичних властивостей нанофлюїдів
отримано для раніш не досліджених
систем. Виконані дослідження
теплофізичних властивостей нанофлюїдів,
теплообміну при кипінні нанофлюїдів
відрізняє від зарубіжних робіт
комплексний характер – від вивчення
стійкості нанорідин і їхніх
фізико-хімічних властивостей до
проведення натурних досліджень
холодильного обладнання, в якому
використовуються розроблені нанофлюїди.

Розроблена
методика розрахунку теплофізичних
властивостей складних термодинамічних
систем не має аналогів. Виконано
теоретичні дослідження теплофізичних
властивостей кріокристалів.

3. Виконання держбюджетної (безоплатної)
та госпдоговірної тематики

Найменування теми, шифр,

реєстраційний номер

Керівник, виконавці, студенти

(перечислити)

Термін виконання

Фактично виконано

в 2020
р. Результати

роботи, новизна

Місце

впровадження

початок

кінець

1

2

3

4

5

6

Комплексне дослідження теплофізичних
властивостей речовин, перспективних
для використання у холодильній
промисловості

Керівник:

Желєзний
В.П.

Виконавці:

Семенюк
Ю.В.

Хлієва
О.Я.

Івченко
Д.О.

Студенти: Зубкова
Я., Квасницький Б.

01.01.2020

31.12.2020

Науково обґрунтовано вибір матеріалів
з фазовим переходом, наночастинок і
капілярно-пористих структур для
застосування у термоакумуляторах.

Показано,
що парафін та жирні кислоти є
перспективними термоакумулювальними
матеріалами. Розглянуто проблеми, які
перешкоджають розробці баз довідкових
даних про теплофізичні властивості
наноМФП. Розроблено стратегію
комплексних досліджень теплофізичних
властивостей багатокомпонентних МФП
з нечітко визначеним складом.

Розроблено
технологію створення агрегативно
стійких зразків модельних нанофлюїдів
і перспективних речовин для застосування
їх як компонентів композиційних МФП.

Отримано експериментальну
інформацію про густину, в’язкість,
показник заломлення, параметри фазових
переходів для конкретних зразків
парафіну, стеаринової кислоти і
композиційних МФП на основі стеаринової
кислоти.

Оцінка впливу підприємств галузі
хлібопродуктів на стан довкілля і
здоров’я людини.

Керівник

Зацерклянний
М.М.

Виконавці:

Сіренко
А.С.

Яструб
К.В.

Стоянова
І.М.

Майлунець
Н.В.

Камінська
І.В.

01.01.2020

31.12.2020

Отримано результати про
концентрації, фізичні
властивості, хімічний склад відходів
і пилу, що утворюється в обладнанні у
залежності від місця відбору проб і
характеру виробництва підприємств
галузі хлібопродуктів.

Підготовлені і надані
Одеському комбінату хлібопродуктів
розробки технології з уловлювання
викидів забруднювальних речовин і їх
утилізації для впровадження.

Одеський портовий елеватор, Одеський
комбінат хлібопродуктів

Теоретичне дослідження фазових діаграм
тетрахлорметану (CCl4) в конденсованому
стані

Керівник: Якуб Л.М.

Виконавці:

Бодюл О.С.;
Чухрій Ю.П.

Студенти:

Баранова
І.

Трухачова Д.

01.01.2020

31.12.2020

В роботі визначена лінія фазо-вого
переходу метану при ви-сокому тиску.
Для перевірки достовірності прийнятих
пара-метрів моделі рівняння стану,
були спочатку обчислені влас-тивості
твердого метану на лінії сублімації
і порівняли їх з наяв-ними експериментальними
да-ними. Порівняння наших пе-редбачень
з наявними комп’ю-терного моделювання
MC і експериментальними даними демонструє
хороші можливості використовуваних
рівнянь стану.

Видавнича діяльність: перелік монографій,
брошур, підручників, посібників, статей
і тез, опублікованих викладачами кафедри
у 2020 р.

Автор і співавтори (з доданням порядку
перелічення авторів), з зазначенням
кафедри, прізвища, ім’я та по батькові

Назва
джерела, де надрукована стаття або

тезиси.

Назва роботи.

Місто, назва видавництва

Рекомендовано Міністерством
освіти і науки України
для
підручників та посібників

Обсяг (др. ар.) Кількість сторінок
усього, у т.ч. із зазначенням сторінок
де надрукована дана робота

1

2

3

4

5

Монографії, брошури

Усього:

Підручники

Усього:

Навчальні посібники

Зацерклянний М.М.

Екологія. Посібник для самостійної
роботи.

Одеса, ОНАХТ

2 др. ар.

Зацерклянний М.М.

Екологія. Методичні вказівки до
самостійної роботи

Одеса, ОНАХТ

2

Зацерклянний М.М.

Очисні споруди та охорона довкілля у
нафтогазовій галузі. Методичні вказівки
до самостійної роботи

Одеса, ОНАХТ

2

Зацерклянний М.М.

Очисні споруди та охорона довкілля у
нафтогазовій галузі. Посібник для
самостійної роботи

Одеса, ОНАХТ

2

Зацерклянний М.М.

Методичні вказівки до практичних
занять з дисципліни «Очисні споруди
та охорона довкілля у нафтогазовій
галузі»

Одеса, ОНАХТ

6

Хлієва О.Я.

Методи аналізу ефективності
теплоенергетичних систем. Методичні
вказівки до практичних занять та
самостійної роботи

Одеса: ОНАХТ. 2020.

2,5

Хлієва О.Я.

Методи аналізу ефективності
теплоенергетичних систем. Конспект
лекцій.

Одеса: ОНАХТ. 2020.

4

Хлієва О.Я.

Теплофізичні властивості енергоносіїв
у теплотехнологіях. Конспект лекцій.

Одеса: ОНАХТ. 2020.

3,5

Усього:

8

24

Статті та тези у далекому зарубіжжі

(указати які входять
до міжнародних баз даних)

Khliyeva О.,
Zhelezny V., Lukianova T., Lukianov N., Semenyuk Y., Palomo del
Barrio, E., Nikulin, A.

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020.-

A new approach for predicting the
pool boiling heat transfer coefficient of refrigerant R141b and
its mixtures with surfactant and nanoparticles using experimental
data

Scopus

Р.1-13.

13 с.

Zhelezny V., Motovoy I., Khanchych K., Sechenyh V., Hlek Y.

Journal of Molecular Liquids, 114362.

Temperature and concentration
dependencies of the saturated vapor pressure for the solutions of
nanoparticles AL2O3 in isopropanol and fullerenes C60 in o-xylene

Scopus

10 с.

Усього:

2

23 с.

Статті та тези у країнах СНД

Зацерклянный М.М.

Сб. науч.трудов Х Междунар. н-т конф.
"КАЗАХСТАН-ХОЛОД 2020". – Алматы:
АТУ, 2020. С. 112 – 119.

Повышение эффективности
обработки отходов предприятий пищевой
промышленности с использованием
низкотемпературных технологий.

Алматы

с.

Зацерклянний М.М

Сб. науч.трудов Х Междунар. н-т конф.
"КАЗАХСТАН-ХОЛОД 2020". – Алматы:
АТУ, 2020. С. 87 – 90.

Использование аммиака
в качестве хладоагента и оценка при
этом рисков.

Алматы

с.

Корниевич С.Г., Нестеров П.С., Дмитриев
Е. Д., Железный В.П.

Сб. науч.трудов Х Междунар. н-т конф.
"КАЗАХСТАН-ХОЛОД 2020". – Алматы:
АТУ, 2020. С. 95-98

Экспериментальное
определение средней молярной массы
компрессорных масел для хладагента
R290

Алматы

с.

Усього:

3

16 с.

Статті та тези в Україні

(указати які входять
до міжнародних баз даних)

Yakub L.N.

E.S.Yakub

Low Temperature Physics- 2020. – Vol. 46 –
№2, P. 118-124.
Mayer
group expansion for solids: Application to molecular crystals

Харків

Scopus

7 с.

Yakub L.N.

E.S.Yakub.

Low Temperature Physics- 2020. – Vol.46 – № 11 , P 1323-1330.
Mayer group group expansion for solids Application to polymorphic
transition in highly compressed nitrogen

Харків

Scopus

8 с.

Motovoy, I., Artemenko, S., Khliyeva, O., Semenyuk, Y., Paskal, A.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020, 2(6).
Р. 6-12

An experimental study of Al2O3
nanoparticles influence on caloric properties of propylene glycol
based coolants

Харків

Scopus

7 с.

Kornievych S., Zhelezny V., Khliyeva O., Shymchuk M., Volgusheva
N.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol.
5/8 (107). P. 56-62.

A study of the influence of the
fullerene C60 additives in compressor oils of various viscosities
on the refrigerator performance parameners

Харків

Scopus

7 с.

Корнієвич С.Г., Нестеров П.С. Дмитрієв
Е. Д., Хлієва О.Я., Желєзний В.П.

Холодильна техніка та
технологія. 2020. № 56(1-2).
C.
10-18.

Експериментальне
дослідження середньої молярної маси
компресорних
мастил та розчинності
холодоагента R290 у них

Одеса

9 с.

Khliyeva O.

Proceedings of the II International Conference on European
Dimensions of Sustainable Development, June 26, 2020. P. 46-47.

Development of eco-energy
indicators for refrigeration to determine the potential for
sustainable development in context of current climate change

Kyiv: NUFT.

2 с.

Khliyeva O., Zhelezny
V., Doroshenko A
.

ІІ Всеукраїнська науково-метод. конф.
«Забеспечення якості вищої
освіти».
28 – 30 квітня,
2020 року. C.
90-92
.

The method of
ecology-energy analysis as the final stage of the thesis on degree
bachelor or master for specialties 141 «Electrical energetics,
electrical engineering and electromechanics» and 144 «Heat power
engendering»

Одеса: ОНАХТ.

3 с.

Khliyeva O., Zhelezny
V.,
Khliiev N., Hlek Y.

IEEE International Conference on “Nanomaterials: Applications &
Properties” (NAP-2020), Nov. 9-13, 2020

The Semi-Empirical Approach for
Newtonian Nanofluids Viscosity Predicting

Sumy, Ukraine, Scopus

8 с.

Корниевич С.О., Хлиева О.Я., Железний
В.П.

Матеріали XVIІI Всеукр. наук.-техн. конф.
«Актуальні проблеми енергетики та
екології», 29-30 вересня 2020 р., Одеса. С.
149-152.

Экспериментальное
исследование влияния примесей фуллерена
С60 в компрессорных маслах на параметры
эффективности холодильной компрессорной
системы работающей на пропане

XVIІI Всеукр. наук.-техн. конф. «Актуальні
проблеми енергетики та екології»,
29-30 вересня 2020 р., Одеса.

3 с.

Квасницький В.А. (студент), Зубкова
З.С. (студентка), Хлієва О.Я.

Матеріали XVIІI
Всеукр. наук.-техн. конф. «Актуальні
проблеми енергетики та екології»,
29-30 вересня 2020 р., Одеса. С. 81-82.

Еколого-енергетична
оцінка доцільності застосування
теплового насосу типу «повітря-повітря»
для опалення житлового будинку м.
Одеса

XVIІI Всеукр. наук.-техн. конф. «Актуальні
проблеми енергетики та екології»,
29-30 вересня 2020 р., Одеса.

2 с.

Железний В.П., Мотовой І.В., Глек Я.О.,
Ханчич Е.Ю.

Матеріали XVIІI
Всеукр. наук.-техн. конф.
«Актуальні
проблеми енергетики та екології»,
29-30 вересня 2020 р., Одеса. С.
25-27

Роль флуктуацій
термодинамічених функцій в розробці
моделей прогнозування теплофізичних
властивостей речовин//

XVIІI Всеукр. наук.-техн. конф. «Актуальні
проблеми енергетики та екології»,
29-30 вересня 2020 р., Одеса.

3 с.

А. Л. Цикало, Г. В. Крусір,

О.С.Бодюл

Надзвичайні ситуації, права
людини
і
цивільний захист

Узагальнена модель
імовірності аварій та катастроф

Одеса

0,5 др. ар.,

с.
13-16

6 с.

Якуб Л.М.

Трухачова Д., студентка

Збірник праць XIІ Міжнародної
науково-технічної конференції «Сучасні
проблеми холодильної техніки та
технології», Одеса, 29 – 30 вересня 2020
р. Технологія доочищення нафтовмісних
стічних вод

Одеса, 29 – 30 вересня 2020 р.

2

Якуб Л.М.

Баранова І., студентка

Збірник праць XIІ Міжнародної
науково-технічної конференції «Сучасні
проблеми холодильної техніки та
технології», Одеса, 29 – 30 вересня 2020
р. Способи утилізації суднових
відходів на судах і на території
морського порту «Південний»

Одеса, 29 – 30 вересня 2020 р.

2 с.

Khliyeva O.

Development of eco-energy indicators for refrigeration to
determine the potential for sustainable development in context of
current climate change

Proceedings of the II International Conference on European
Dimensions of Sustainable Development, June 26, 2020. Kyiv: NUFT.

P. 46-47.

3 с.

Khliyeva O., Zhelezny
V., Doroshenko A
.

The method of ecology-energy analysis as the
final stage of the thesis on degree bachelor or master for
specialties 141 «Electrical energetics, electrical engineering
and electromechanics» and 144 «Heat power engendering»

ІІ Всеукраїнська науково-метод. конф.
«Забезпечення якості
вищої освіти».
28 – 30 квітня,
2020 року, Одеса:
ОНАХТ.

C. 90-92.

3 с.

Khliyeva O., Zhelezny
V.,
Khliiev N., Hlek Y.

The Semi-Empirical Approach for Newtonian Nanofluids Viscosity
Predicting

IEEE International Conference on “Nanomaterials: Applications &
Properties” (NAP-2020), Sumy, Ukraine, Nov. 9-13, 2020

Scopus

8 p.

Барабаш В. О., Зацерклянний М. М.

Збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції. «Вода
в харчовій промисловості»: 20 – 21
березня 2020 р., Одеса, ОНАХТ. – Одеса: с.
5 – 7.

Локальна схема очистки
виробничих стічних вод.

3. с.

Камінська І. В.

Зацерклянний М. М.

Збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції. «Вода
в харчовій промисловості»: 20 – 21
березня 2020 р., Одеса, ОНАХТ. – Одеса: с.
40.

Евтрофікація
прибережних вод Чорного моря

1. с.

Зацерклянний М.М., Столевич Т.Б.

Матеріали VІ Всеукраїнської заочної
науково- практичної конференції
«Проблеми цивільного захисту населення
та безпеки життєдіяльності: Сучасні
реалії України» 28 квітня 2020 року, м.
Київ: Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова
Локалізація і ліквідація розливів
нафти і нафтопродуктів. С.64.

1 с.

Майлунець Н.В.,

Коровіна А.О.,
Зацерклянний М.М.

Збірник тез доповідей Всеукраїнської
науково-технічної конференції
«Актуальні проблеми енергетики та
екології», Одеса, ОНАХТ, 29 – 30 вересня
2020 р.

Використання відходів
харчових підприємств для створення
кормової добавки для риби

3 с.

Прозоркевич Є.Д. Зацерклянний М.М.

Збірник тез доповідей Всеукраїнської
науково-технічної конференції
«Актуальні проблеми енергетики та
екології», Одеса, ОНАХТ, 29 – 30 вересня
2020 р.

Поводження з відходами
рослинного походження, що утворюються
та накопичуються у зонах зелених
насаджень.

2 с.

Камінська І.В. Зацерклянний М.М.

Збірник тез доповідей Всеукраїнської
науково-технічної конференції
«Актуальні проблеми енергетики та
екології», Одеса, ОНАХТ, 29 – 30 вересня
2020 р.

Евтрофікація
прибережних вод Чорного моря

1 с.

Барабаш В.О. Зацерклянний М.М.

Збірник тез доповідей Всеукраїнської
науково-технічної конференції
«Актуальні проблеми енергетики та
екології», Одеса, ОНАХТ, 29 – 30 вересня
2020 р.

Вплив очисних споруд
м. Одеси на Чорне море

2 с.

Зацерклянний М.М. Сиренко А. С.

Збірник тез доповідей Всеукраїнської
науково-технічної конференції
«Актуальні проблеми енергетики та
екології», Одеса, ОНАХТ, 29 – 30 вересня
2020 р.

Особливості роботи
очисних споруд м. Одеси.

2 с.

Зацерклянний М.М.

Купріяшкіна О.В.

Збірник тез доповідей
Всеукраїнської науково-технічної
конференції «Актуальні проблеми
енергетики та екології»
,
Одеса, ОНАХТ, 29 – 30
вересня 2020 р.

Природоохоронні
заходи щодо безпечного поводження з
відходами нафтових терміналів

4 с.

Зацерклянний М.М.

Купріяшкіна О.В.

Збірник тез доповідей Всеукраїнської
науково-технічної конференції
«Актуальні проблеми енергетики та
екології», Одеса, ОНАХТ, 29 – 30 вересня
2020 р.

Морські нафтові
термінали – джерела впливу на водні
ресурси і шляхи його зменшення

2 с.

Зацерклянний М.М.

Купріяшкіна О.В.

Збірник тез доповідей Всеукраїнської
науково-технічної конференції

«Актуальні проблеми
енергетики та екології», Одеса, ОНАХТ,
29 – 30 вересня 2020 р. Морські нафтові
термінали – джерела впливу на атмосферне
повітря і природоохоронні заходи

3 с.

Зацерклянний М.М.

Столевич Т.Б.

Збірник тез доповідей 80 Наукової
конференції науково-педагогічного
складу ОНАХТ, Одеса, ОНАХТ, 7 – 8 травня
2020 р. С. 264. Технології використання
зернового пилу на підприємствах
галузі хлібопродуктів

1 с.

Зацерклянний М.М.

Збірник матеріалів ІІ – ї
Всеукраїнської науково-методичної
конференції «Забезпечення якості
вищої освіти».
ОНАХТ,
Одеса, ОНАХТ, 08–10 квітня 2020 р.
С.
181-184.

Зв’язок вищої школи
з життям

4 с.

Усього:

30

108 с.

Усього по кафедрі:

43

31 д.а.

Перелік доповідей, прочитаних працівниками
кафедри на науково-методичних конференціях,
науково-практичних семінарах та
симпозіумах

П.І.Б. викладача

(доповідача)

Вид конференції (міжнар., всеукр.,
регіон.)

Назва конференції

Місце і дата

проведення

Найменування

доповіді

1

2

3

4

5

В далекому зарубіжжі

Усього:

В країнах СНД

Зацерклянний М.М

Міжнародна

Х Юбилейная Международная
научно-техническая конференция

«КАЗАХСТАН – ХОЛОД
2020»

Алмати, Казахстан,

4-5 березня 2020 р.

Повышение эффективности обработки
отходов предприятий пищевой
промышленности с использованием
низкотемпературных технологий

Зацерклянний М.М

Міжнародна

Х Юбилейная Международная
научно-техническая конференция

«КАЗАХСТАН – ХОЛОД
2020»

Алмати, Казахстан,

4-5 березня 2020 р.

Использование аммиака в качестве
хладоагента и оценка при этом рисков.

Желєзний В.П.

Міжнародна

Х Юбилейная Международная
научно-техническая конференция

«КАЗАХСТАН – ХОЛОД
2020»

Алмати, Казахстан,

4-5 березня 2020 р.

Экспериментальное определение средней
молярной массы компрессорных масел
для хладагента R290

Усього:

3

Міжнародні в Україні

Желєзний В.П.

Міжнародна

International Conference "NANOMATERIALS: APPLICATIONS &
PROPERTIES"

(NAP-2020)

Суми, Україна,

9-13 листопада 2020 р.

Specificities in the thermophysical properties of o-xylene /
fullerene C solutions

Желєзний В.П.,

Хлієва О.Я.

Міжнародна

International Conference "NANOMATERIALS: APPLICATIONS &
PROPERTIES"

(NAP-2020)

Суми, Україна,

9-13 листопада 2020 р.

The Semi-Empirical Approach for Newtonian Nanofluids Viscosity
Predicting

.

Хлієва О.Я., Желєзний
В.П.

Міжнародна

International Scientific Conference

INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION

Вінниця, Україна,

10-12 листопада 2020 р.

Експериментальне дослідження впливу
домішок компресорного мастила в
холодоагенті R290 на параметри ефективності
холодильної компресорної системи

Хлієва О.Я., Желєзний В.П.

Міжнародна

International Scientific Conference

INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION

Вінниця, Україна,

10-12 листопада 2020 р.

Експериментальне дослідження середньої
молярної маси компресорних мастил та
їх розчинності у холодоагенті R290

Усього:

4

Всеукраїнські, регіональні

Зацерклянний М.М.,

Сіренко А.С. (студ.)

Всеукраїнська

ХIІI Всеукраїнська науково-практична
конференція молодих учених і студентів,
(з міжнародною участю) «Екологічна
безпека держави»

Київ, Національний авіаційний
університет

18 квітня 2020 року

Аналіз роботи очисних споруд м. Одеси

Барабаш В.О.
(студ.)

Зацерклянний М.М.

Всеукраїнська

ХIІI Всеукраїнська науково-практична
конференція молодих учених і студентів,
(з міжнародною участю) «Екологічна
безпека держави»

Київ, Національний авіаційний
університет

18 квітня 2020 року

Вплив очисних споруд м. Одеси на Чорне
море

Зацерклянний М.М.

Всеукраїнська

VIІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з
міжнародною участю

Вінниця, Вінницький національний
технічний університет 28 травня 2020
року

Зменшення техногенного впливу
підприємств галузі хлібопродуктів
на стан довкілля

Зацерклянний М.М.

Всеукраїнська

VІ Всеукраїнська науково- практична
конференція«Проблеми цивільного
захисту населення та безпеки
життєдіяльності:

Сучасні реалії
України»

м.Київ, Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова,
19 квітня 2019 року

Локалізація і ліквідація розливів
нафти і нафтопродуктів.

Якуб Л.М.

Трухачова Д, студентка

Всеукраїнська

XVIІI Всеукр. наук.-техн. конф. «Актуальні
проблеми енергетики та екології»

Одеса, 29 -30 вересня 2020р.р.

Технологія доочищення нафтовмісних
стічних вод

Якуб Л.М.

Баранова І, студентка

Всеукраїнська

XVIІI Всеукр. наук.-техн. конф. «Актуальні
проблеми енергетики та екології»

Одеса, 29 -30 вересня 2020р.

Способи утилізації суднових відходів
на судах і на території морського
порту «Південний»

Хлиева О.Я., Железний В.П.

Всеукраїнська

XVIІI Всеукр. наук.-техн. конф. «Актуальні
проблеми енергетики та екології»

Одеса, 29 -30 вересня 2020р.

Экспериментальное исследование
влияния примесей фуллерена С60 в
компрессорных маслах на параметры
эффективности холодильной компрессорной
системы работающей на пропане

Квасницький В.А. (студент), Зубкова
З.С. (студентка), Хлієва О.Я.

Всеукраїнська

XVIІI Всеукр. наук.-техн. конф. «Актуальні
проблеми енергетики та екології»

Одеса, 29 -30 вересня 2020р.

Еколого-енергетична оцінка доцільності
застосування теплового насосу типу
«повітря-повітря» для опалення
житлового будинку м. Одеса

Желєзний В.П.

Всеукраїнська

XVIІI Всеукр. наук.-техн. конф. «Актуальні
проблеми енергетики та екології»,
29-30 вересня 2020 р., Одеса.

Одеса, 29 -30 вересня 2020р.

Роль флуктуацій термодинамічених
функцій в розробці моделей прогнозування
теплофізичних властивостей речовин

Усього:

9

В ОНАХТ

Зацерклянний М.М.

ОНАХТ

80 Наукова конференція науково-педагогічного
складу ОНАХТ

Одеса, ОНАХТ,

7 – 8 травня 2020 р

Технології використання зернового
пилу на підприємствах галузі
хлібопродуктів

Зацерклянний М.М.

Всеукраїнська

ІІ – Всеукраїнська
науково-методична конференція
«
Забезпечення якості
вищої освіти»

Одеса, ОНАХТ

08–10 квітня 2020 р.

Зв’язок вищої школи з життям

Івченко
Д.О., Желєзний В.П.

ОНАХТ

80 Наукова конференція науково-педагогічного
складу ОНАХТ

Одеса, ОНАХТ,

7 – 8 травня 2020 р

Вплив домішок модельного компресорного
мастила TEG в холодоагенті RE170 на
параметри ефективності компресорної
системи

Желєзний В.П., Семенюк Ю.В.

ОНАХТ

80 Наукова конференція науково-педагогічного
складу ОНАХТ

Одеса, ОНАХТ,

7 – 8 травня 2020 р

Результати дослідження циркуляції
домішок компресорного мастила в
робочих тілах по контуру холодильної
компресорної системи

Хлієва О.Я., Желєзний В.П.

ОНАХТ

80 Наукова конференція науково-педагогічного
складу ОНАХТ

Одеса, ОНАХТ,

7 – 8 травня 2020 р

Принципи термодинамічного моделювання
теплофізичних властивостей нанофлюїдів

Д.О. Івченко, Ю.В.
Семенюк, Л.М. Якуб

Всеукраїнська

ІІ – Всеукраїнська
науково-методична конференція
«
Забезпечення якості
вищої освіти»

Одеса, ОНАХТ

08–10 квітня 2020 р.

Віртуальні лабораторні роботи як
складова самостійної роботи студентів

А. Л. Цикало, Ю. П. Чухрій

Всеукраїнська

ІІ – Всеукраїнська
науково-методична конференція
«
Забезпечення якості
вищої освіти»

Одеса, ОНАХТ

08–10 квітня 2020 р.

Роль емоційно-грального компоненту
в навчальному процесі

Л.М.Якуб

Всеукраїнська

ІІ – Всеукраїнська
науково-методична конференція
«
Забезпечення якості
вищої освіти»

Одеса, ОНАХТ

08–10 квітня 2020 р.

Можливості підвищення якості підготовки
магістрантів при викладанні курсу
«Технології забезпечення екологічної
безпеки»

Хлієва О.Я., Желєзний В.П.

Всеукраїнська

ІІ – Всеукраїнська
науково-методична конференція
«
Забезпечення якості
вищої освіти»

Одеса, ОНАХТ

08–10 квітня 2020 р.

The method of ecology-energy analysis as the
final stage of the thesis on degree bachelor or master for
specialties 141 “Electrical energetics, electrical engineering
and electromechanics” and 144 “
Heat
power engineering”

Усього:

9

Усього по кафедрі:

21

п/п

Назва наукової школи (шкіл), рік заснування, кількість докторів та кандидатів наук, кількість підготовлених докторів і кандидатів

Галузь науки та напрями науково-технічної діяльності школи; вид дослідження (фундаментальні, прикладні, розробки, технічні послуги)

Перелік основних наукових досягнень за

2015–2019 рр.

Визначні вчені – представники школи та відзнаки, яких вони удостоєні

Оцінка діяльності школи (кількість публікацій, у т.ч. у зарубіжних виданнях, отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, укладання ліцензійних угод, кількість цитувань, порівняння основних результатів наукової продукції із зразками світового рівня, інше)

1

Моделювання та прогнозування теплофізичних властивостей речовин і матеріалів.

Дослідження теплофізичних властивостей речовин і нанофлюїдів

1988 р.

6 д.т.н.

5 к.т.н.

Підготовлено 6 д.т.н. і 25 к.т.н.

Технічні науки.

Пріоритетний напрям – 1.6.5. Наноструктурні (нанодисперсні матеріали). Проблеми синтезу матеріалів при екстремальних параметрах температури і тиску.

Фундаментальні дослідження

Створення і розвиток лабораторії з дослідження теплофізичних властивостей нанофлюїдів, процесів теплообміну та показників енергетичної ефективності парокомпресорних холодильних систем. Створено стенд для дослідження процесів розчинення вуглеводнів при надкритичних параметрах параметрах СО2.

Проведено комплексне дослідження теплофізичних властивостей кількох нанофлюїдів та процесів теплообміну у них при кипінні та вимушеному русі в трубі.

Розроблено засади технології створення наномастил, нанохолодоагентів і нанотеплоносіїв.

Розроблено і створено прилади для контролю стійкості технічних нанофлюїдів. Вивчено вплив наночастинок на показники ефективності компресорних систем та інтенсивність теплообміну.Розроблено нові принципи прогнозування теплофізичних властивостей нанофлюїдів з використанням трифазної моделі розчинів.

Розроблено принципи еколого-енергетичного аналізу для обгрунтування доцільності застосування нанотехнологій у холодильній промисловості.

Желєзний В.П., д.т.н., проф.,

Семенюк Ю.В., д.т.н., проф., Якуб Л.М., д.т.н., проф.

за 2015–2019 рр.:

156 статей

34 – у зарубіжних виданнях (з них27 статей індексуються у Scopus).

Загалом 390 цитувань

Дані з теплофізичних властивостей нанофлюїдів отримано для раніш не досліджених систем. Виконані дослідження теплофізичних властивостей нанофлюїдів, теплообміну при кипінні нанофлюїдів відрізняє від зарубіжних робіт комплексний характер – від вивчення стійкості нанорідин і їхніх фізико-хімічних властивостей до проведення натурних досліджень холодильного обладнання, в якому використовуються розроблені нанофлюїди.

Розроблена методика розрахунку теплофізичних властивостей складних термодинамічних систем не має аналогів. Виконано теоретичні дослідження теплофізичних властивостей кріокристалів.

 

Видавнича діяльність: перелік монографій, брошур, підручників, посібників, статей і тез, опублікованих викладачами кафедри у 2018 р.

Автор і співавтори (з доданням порядку перелічення авторів), з зазначенням кафедри, прізвища, ім’я та по батькові

Назва джерела, де надрукована стаття або

тези

Назва роботи.

Місто, назва видавництва

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для підручників та посібників

Обсяг (др. ар.) Кількість сторінок усього, у т.ч. із зазначенням сторінок де надрукована дана праця

1

2

3

4

5

Монографії, брошури

Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Хлієва О.Я.

Перспективи застосування нанотехнологій у холодильній техніці. Частина 1. Теплофізичні властивості нанофлюїдів: монографія

Одеса: Фенікс, 2019. 313 с. ISBN 978-966-428-414-3.

др. ар.

Усього:



(др. ар.)

Навчальні посібники

Якуб Л.М. Технології забезпечення екологічної безпеки

Методичні матеріали до виконання курсового проекту

Одеса, ОНАХТ

2 др. ар.

Зацерклянний М.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Природоохоронне законодавство та екологічне право»

Одеса, ОНАХТ

2 др. ар.

Губанов С.М., Семенюк Ю.В.

Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни «Теплотехнічні вимірювання та прилади»

Одеса, ОНАХТ

2 др. ар.

Хлієва О.Я. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теплофізичні властивості енергоносіїв у теплотехнології»

Одеса, ОНАХТ

2 др. ар.

Чухрій Ю.П., Цикало А.Л. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Хімія навколишнього середовища»

Одеса, ОНАХТ

2 др. ар.

Хлієва О.Я.

Желєзний В.П.

Семенюк Ю.В.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Методи аналізу ефективності теплоенергетичних систем»

Одеса, ОНАХТ

2 др. ар.

Усього:

6

 12 (др. ар.)

Статті та тези у далекому зарубіжжі

(указати які входять до міжнародних баз даних)

Zhelezny V., Khliyeva O., Motovoy I., Ivchenko D.A. International Journal of Refrigeration. 2019. Vol.106. P. 153-162.

Thermodynamic properties of isobutane/mineral compressor oil and isobutane/mineral compressor oil/fullerenes C60 soluions

Scopus

10 с.

Zhelezny V., Khliyeva O., Motovoy I. Thermochimica Acta. 2019. Vol. 678. 178296.

An experimental investigation and modelling of the thermal and caloric properties of nanofluids isopropyl alcohol – Al2O3 nanoparticles

Scopus

10 с.

Khliyeva O., Zhelezny V., Semenyuk Yu. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2019. Vol. 137. P. 868-875.

How does change of the bulk concentration affect the pool boiling of the refrigerant oil solutions and their mixtures with surfactant and nanoparticles?

Scopus

8 с.

Zhelezny V., Motovoy I., Khliyeva O. Thermochimica Acta. 2019. Vol. 671. P. 170-180.

An influence of Al2O3 nanoparticles on the caloric properties and parameters of the phase transition of isopropyl alcohol in solid phase //

Scopus

11 с.

Khliyeva O. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2019. Vol. 130. P. 1032-1044.

Effect of Al2O3 nanoparticles on laminar, transient and turbulent flow of isopropyl alcohol

Scopus

13 с.

Khliyeva O., Zhelezny V., Semenyuk Yu. Conference Proceedings 1st International Conference on Nanofluids (ICNf2019), 2nd European Symposium on Nanofluids (ESNf2019) ISBN eBook en PDF: 978-84-685-3917-1, Impreso en España Editado por Bubok Publishing S.L. – Р.154 – 157.

Prediction of pool boiling heat transfer coefficient for the refrigerant R141b and its solutions with surfactant and nanoparticles using limited set of experimental data

 

4 с.

Zhelezny V.,

Khlieva O.,

Motovoy I.,

Melnyk A. (асп.),

Borisov V. (студент)

Abstracts & Full Text Proceedings6th Int. Conf.: Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials (THERMAM) 8thRostocker Int. Conf.: Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics 22-24 September 2019, Çeşme, İzmir, Turkey, P.11

Effect Of Fullerenes C60 On Heat Capacity, Density, Thermal Conductivity And Viscosity Of Tetralin

 

1 с.

Zhelezny V., Motovoy I., Khlieva O.,

Dmitriev E. (асп.),

Tumburkat K. (студент)

Abstracts & Full Text Proceedings6th Int. Conf.: Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials (THERMAM) 8thRostocker Int. Conf.: Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics 22-24 September 2019, Çeşme, İzmir, Turkey.- Р.12

Temperature And Concentration Dependencies Of Density And Viscisity For The Fullerene C60 Solutions In O-Xylene

 

1 с.

Усього:

8

2 друк. арк.

58 стор.

Статті та тези в Україні

(указати які входять до міжнародних баз даних)

Yakub L.N.

Low Temperature Physics. – 2019. – Vol. 45, iss. 3. – P.254-259

Thermodynamic properties of CH4, CCl4 and CF4 on the melting line. Theory and computer simulation

Scopus

6 с.

Khliyeva O. Environmental Problems. 2019. Vol. 4 (1). P. 39-44.

New indicator for life cycle greenhouse gases emission assessment of household refrigerating appliances

 

6 с.

KhliyevaO.Ya., IvchenkoD.A., MotovoyI.V., ZheleznyV.P. Refrigeration engineering and technology. 2019. № 55 (1). Р. 40-46.

The relationship between the surface tension and the saturated vapor pressure of model nanofluids

 

7 c.

Желєзний В.П.,

Мотовий І.В.,

Тумбуркат К. Ф. (студент),

Борисов В.О. (студент)

 

Матеріали XXVIII Міжн. наук. конф. «Дисперсні системи», 16-20 вересня 2019 р., Одеса. С.96-97.

Експериментальне дослідження аномалії концентраційної залежності густини розчинів С60 у о-ксилолі

 

2 с.

Zhelezny V.,

Khliyeva O.,

Матеріали XXVIII Міжн. наук. конф. «Дисперсні системи», 16-20 вересня 2019 р., Одеса. С.10-11.

Viscosity prediction for nanofluid isopropanol/Al2O3 nanoparticles

 

2 с.

Мотовой И.В.,

Дмитриев Е.Д. (асп.),

Железный В.П.

Збірник праць XIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології», Одеса, 27-28 вересня 2019 р.

Влияние примесей наночастиц AL2O3 на давление насыщенных паров изопропилового спирта

2 с.

Корнієвич С.Г.(асп.),

Нестеров П.С. (асп.),

Желєзний В.П.,

Семенюк Ю.В.

Збірник праць XIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології», Одеса, 27-28 вересня 2019 р.

Результати дослідження циркуляції домішок компресорного мастила в холодоагентах R600А та R290 по контуру холодильної компресорної системи

 

2 с.

Железный В.П.,

Мотовой И.В.,

Турбуркат К.Ф. (студент)

Збірник праць XIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології», Одеса, 27-28 вересня 2019 р.

Структурные изменения в жидкой фазе О-ксилола пр наличии примесей фуллерена С60

2 с.

Мотовой И.В.,

Турбуркат К.Ф. (студент),

Борисов В.О. (студент),

Дмитриев Е.Д. (асп.)

Збірник праць XIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології», Одеса, 27-28 вересня 2019 р.

Влияние примесей фуллеренов С60 на теплофизические свойства тетралина

2 с.

Желєзний В.П.,

Івченко Д.О.

Збірник праць XIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології», Одеса, 27-28 вересня 2019 р.

Вплив домішок компресорного мастила TEG в холодоагенті RE170 на параметри ефективності компресорної системи

2 с.

Хлієва О.Я.,

Желєзний В.П.,

Мотовий І.В.

Збірник праць XIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології», Одеса, 27-28 вересня 2019 р.

Принципи термодинамічного моделювання теплофізичних властивостей нанофлюїдів

   

2 с.

Хлієва О.Я.,

Желєзний В.П.,

Семенюк Ю.В.

Збірник тез доповідей 79 Наукової конференції науково-педагогічного складу ОНАХТ, Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019 р. С. 233-234.

Дослідження технології приготування робочих тіл парокомпресійних холодильних систем з добавками наночастинок TiO2

   

2 с.

Корнієвич С.Г. (асп.)

Збірник тез доповідей 79 Наукової конференції науково-педагогічного складу ОНАХТ, Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019 р.С.244-245

Розчинність холодоагенту R290 в поліефірних та алкілбензольних мастилах

   

2 с.

Хлієва О.Я.,

Желєзний В.П.,

Семенюк Ю.В.

Збірник тез доповідей 79 Наукової конференції науково-педагогічного складу ОНАХТ, Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019 р. С.234-236.

Експериментальне дослідження коефіцієнта тепловіддачі при кипінні нанохолодоагенту R141b/наночастинки TiO2 на поверхнях з різним ступенем змочування

   

2 с.

Івченко Д.О.,

Мотовий І.В.,

Желєзний В.П.

Збірник тез доповідей 79 Наукової конференції науково-педагогічного складу ОНАХТ, Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019 р.С. 236-238.

Дослідження калоричних властивостей розчинів диметилового ефіру (DME) в триетиленгліколі (TEG)

   

2 с.

Якуб Л.М.

Збірник тез доповідей 79 Наукової конференції науково-педагогічного складу ОНАХТ, Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019 р.С. 242-243.

Термодинамічні властивості отверділого метану при високих тисках. Теорія і комп’ютерне моделювання

 

2 с.

Зацерклянний М.М. Збірник тез доповідей 79 Наукової конференції науково-педагогічного складу ОНАХТ, Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019 р. С. 240-241.

Дослідження можливості використання відходів підприємств галузі хлібопродуктів

 

2 с.

Хлієва О.Я. Збірник тез доповідей 79 Наукової конференції науково-педагогічного складу ОНАХТ, Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019 р. С. 238-239.

Новий еколого-енергетичний індикатор для аналізу побутових холодильних приладів

 

2 с.

Зацерклянний М.М.

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції «Забезпечення якості вищої освіти». С. 52-56

Екологічне виховання студентської молоді

м. Одеса, ОНАХТ

5 с.

Зацерклянний М.М.,

Майлунець Н.В. (студ.)

Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості»: 21 – 22 березня 2019 р. С. 61-63

«Споживання води і перспективне обдаднаннядля очищення стічних вод»

м. Одеса, ОНАХТ

3 с.

Зацерклянний М.М.

Сіренко А.С. (студ.)

Тези доповідей ХIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, (з міжнародною участю) «Екологічна безпека держави». 18 квітня 2019 року. С. 96-97

Аналіз роботи очисних споруд м. Одеси

м. Київ,

НАУ

2 с.

Зацерклянний М.М.

Стоянова І.М.(студ.)

Тези доповідей ХIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, (з міжнародною участю) «Екологічна безпека держави». 18 квітня 2019 року. С. 55-56

Удосконалення процесу очистки виробничих стічних вод підприємств галузі хлібопродуктів

м. Київ,

НАУ

2 с.

Майлунець Н.В. (студ.)

Зацерклянний М.М.

Збірник наукових праць ХІX Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів (25 квітня 2019 р.) «Еколого-енергетичніпроблеми сучасності». С. 41-43

Охорона довкілля зернопереробних підприємств

м. Одеса, ОНАХТ

3 с.

Яструб К.В.(студ.),

Зацерклянний М.М.

Збірник наукових праць ХІX Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів (25 квітня 2019 р.) «Еколого-енергетичніпроблеми сучасності». С. 43-45

Удосконалення процесів очистки газових викидів підприємств харчової і переробної промисловості

м. Одеса, ОНАХТ

3 с.

2 с.

Зацерклянний М.М.,

Столевич Т.Б.

Збірник наукових праць YІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологівз міжнародною участю (екологія / ecology – 2019). С.47

Шляхи зменшення запиленості підприємств галузі хлібопродуктів

м. Вінниця

ВНТУ

1 с.

Зацерклянний М.М.

Збірник тез доповідей XIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції. «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології».27-28 вересня 2019 року. С. 93-94

Назва роботи: «Штучне заморожування-відтавання осаду стічних вод»

м. Одеса, ОНАХТ

2 с.

Усього

27

(др. ар.)

72 стор.

Усього по кафедрі:

Кількість 57



47 (др. ар.)

Перелік доповідей, прочитаних працівниками кафедри на науково-методичних конференціях, науково-практичних семінарах та симпозіумах

П.І.Б. викладача

(доповідача)

Вид конференції (міжнар., всеукр., регіон.)

Назва конференції

Місце і дата

проведення

Найменування

доповіді

1

2

3

4

5

Міжнародні в Україні

Хлієва О.Я. Міжнародна Міжнародна наук. конф. «Дисперсні системи» Одеса, 16-20 вересня 2019 р. Експериментальне дослідження аномалії концентраційної залежності густини розчинів С60 у о-ксилолі
Желєзний В.П. Міжнародна Міжнародна наук. конф. «Дисперсні системи» Одеса, 16-20 вересня 2019 р. Viscosity prediction for nanofluid isopropanol/Al2O3 nanoparticles
Желєзний В.П. Міжнародна XIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології» Одеса, 27-28 вересня 2019 р. Влияние примесей наночастиц AL2O3 на давление насыщенных паров изопропилового спирта
Желєзний В.П. Міжнародна XIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології» Одеса, 27-28 вересня 2019 р. Структурные изменения в жидкой фазе О-ксилола пр наличии примесей фуллерена С60
Дмитрієв Є.Д. (асп.) Міжнародна XIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології» Одеса, 27-28 вересня 2019 р. Влияние примесей фуллеренов С60 на теплофизические свойства тетралина
Івченко Д.О. Міжнародна XIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології» Одеса, 27-28 вересня 2019 р. Вплив домішок компресорного мастила TEG в холодоагенті RE170 на параметри ефективності компресорної системи
Семенюк Ю.В. Міжнародна XIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології» Одеса, 27-28 вересня 2019 р. Результати дослідження циркуляції домішок компресорного мастила в холодоагентах R600А та R290 по контуру холодильної компресорної системи
Хлієва О.Я. Міжнародна XIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології» Одеса, 27-28 вересня 2019 р. Принципи термодинамічного моделювання теплофізичних властивостей нанофлюїдів

Усього

8

Всеукраїнські, регіональні

Зацерклянний М.М.,

Сіренко А.С. (студ.)

Всеукраїнська ХIІI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, (з міжнародною участю) «Екологічна безпека держави»

Київ, Національний авіаційний університет

18 квітня 2019 року

Аналіз роботи очисних споруд м. Одеси
Стоянова І.М. (студ.)

Зацерклянний М.М.

Всеукраїнська

ХIІI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, (з міжнародною участю) «Екологічна безпека держави»

Київ, Національний авіаційний університет

18 квітня 2019 року

Удосконалення процесу очистки виробничих стічних вод підприємств галузі хлібопродуктів
Зацерклянний М.М.

Всеукраїнська

VIІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Вінниця, Вінницький національний технічний університет

Шляхи зменшення запиленості підприємств галузі хлібопродуктів
Зацерклянний М.М.

Всеукраїнська

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України»

м.Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 19 квітня 2019 року

Екологічна безпека — складова національної безпеки держави

Усього:



В ОНАХТ

Желєзний В.П.

ОНАХТ

79 Наукова конференція науково-педагогічного складу ОНАХТ

Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019р

Дослідження технології приготування робочих тіл парокомпресійних холодильних систем з добавками наночастинок TiO2
Корнієвич С.Г. (асп.)

ОНАХТ

79 Наукова конференція науково-педагогічного складу ОНАХТ

Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019р

Розчинність холодоагенту R290 в поліефірних та алкілбензольних мастилах
Семенюк Ю.В.

ОНАХТ

79 Наукова конференція науково-педагогічного складу ОНАХТ

Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019р

Експериментальне дослідження коефіцієнта тепловіддачі при кипінні нанохолодоагенту R141b/наночастинки TiO2 на поверхнях з різним ступенем змочування
Івченко Д.О.

ОНАХТ

79 Наукова конференція науково-педагогічного складу ОНАХТ

Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019р

Дослідження калоричних властивостей розчинів диметилового ефіру (DME) в триетиленгліколі (TEG)
Якуб Л.М.

ОНАХТ

79 Наукова конференція науково-педагогічного складу ОНАХТ

Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019р

Термодинамічні властивості отверділого метану при високих тисках. Теорія і комп’ютерне моделювання
Зацерклянний М.М.

ОНАХТ

79 Наукова конференція науково-педагогічного складу ОНАХТ

Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019р

Дослідження можливості використання відходів підприємств галузі хлібопродуктів
Хлієва О.Я.

ОНАХТ

79 Наукова конференція науково-педагогічного складу ОНАХТ

Одеса, ОНАХТ, 16–19 квітня 2019р

Новий еколого-енергетичний індикатор для аналізу побутових холодильних приладів

Зацерклянний М.М.

ОНАХТ

Всеукраїнська науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти»

м. Одеса, ОНАХТ

11 квітня 2019 року

Екологічне виховання студентської молоді

Усього:



Усього по кафедрі:

20

 

Автор і співавтори
(з доданням порядку перелічення авторів), з зазначенням кафедри, прізвища, ім’я та по батькові
Назва джерела, де надрукована стаття або тезиси.
Назва роботи.
Місто, назва видавництва
1 2 3
Монографії, брошури
Желєзний В.П.
Семенюк Ю.В.
Теплофизические свойства растворов хладагент/масло м. Одеса, видавництво Фенікс
Усього: 1
Підручники
Желєзний В.П.,
Геллер В.З.,
Семенюк Ю.В.
Методы экспериментального исследования теплофизических свойств веществ
Усього: 1
Навчальні посібники
Губанов С.М.
Желєзний В.П.
Геллер В.З.
Теплотехнічні вимірювання та прилади. Частина 1. м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Губанов С.М.
Желєзний В.П.
Геллер В.З.
Шестова Т.Д.
Теплотехнічні вимірювання та прилади. Частина 2. м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Геллер В.З.
Желєзний В.П.
Губанов С.М.
Івченко Д.А.
Теплотехнічні вимірювання та прилади: Посібник до виконання лабораторних робіт. м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Желєзний В.П.,
Семенюк Ю.В.,
Лозовський Т.Л.
Мультімедійний конспект лекцій за курсом «Экспериментальная теплофизика» м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Желєзний В.П.
Геллер В.З.
Івченко Д.О.
Методичні вказівки по лабораторному практикуму за курсом «Моніторинг довкілля» м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Геллер В. З. Основи наукових досліджень та планування експерименту. Частина 2 м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Зацерклянний М.М. Утилізація та рекуперація відходів м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Желєзний В.П.,
Лозовський Т.Л.,
Лук’янов М.М.,
Шимчук М.О.
Експериментальна теплофізика. Частина 1
(Посібник до самостійної роботи)
м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Якуб Л.М. Процеси та апарати охорони довкілля. Конспект лекцій м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Якуб Л.М. Технологія основних виробництв.
Конспект лекцій
м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Усього: 10
Статті та тези у далекому зарубіжжі
L.N.Yakub Low Temperature Physics, Vol.39, No.5.
Melting line of polymeric nitrogen
США, видавництво American Institute of Physics
1L.N.Yakub,
2E.S.Yakub
1 – каф. ТФПЕ ОНАХТ,
2 – ОНЕУ
Fluid Phase Equilibria. Vol.351. Equation of state and second critical point of highly compressed nitrogen Netherlands, видавництво Elsevier BV
L.N.Yakub International Journal of Thermophysics. Theoretical equation of state for highly anharmonic solids США, видавництво Springer Science
1Sechenyh V., 2Ivchenko D., 2Zhelezny V., 2Semenyuk Yu.
1 – Université Libre de Bruxelles, Chimie-Physique E.P.- Microgravity Research Center,
2 – каф. ТФПЕ ОНАХТ
4th IIR Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Delft, The Netherlands. – Paper No. TP-068.
Prediction of the surface tension for refrigerants and refrigerant/oil solutions
Geller V. 4th IIR Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, Delft, The Netherlands. – Paper No. TP-068.
Transport properties and heat transfer for some nano working fluids
Усього: 5
Статті та тези у країнах СНД
Мельник А.В.,
Желєзний В.П.
Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке / Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-технічної конференції.
Экспериментальное исследование коэффициента теплоотдачи при кипении раствора изобутан-
копрессорное масло в трубе
м. Санкт-Петербург, видавництво СПбДУНіХТ
А.Г. Нікулін,
Ю.В. Семенюк,
М.М. Лук’янов
Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке / Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-технічної конференції.
Влияние наночастиц Аl2О3 на отрывной диаметр пузырька при кипении изопропанола в свободном объеме
м. Санкт-Петербург, видавництво СПбДУНіХТ
Т.Л. Лозовський,
М.О. Шимчук,
В.П. Желєзний
Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке / Збірник наукових праць VI Міжнародної науково – технічної конференції.
Установка для изменения гидродинамического радиуса наночастиц
м. Санкт-Петербург, видавництво СПбДУНіХТ
М.О. Шимчук,
П.В. Борзенков,
Т.Л. Лозовський,
В.П. Желєзний
Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке / Збірник наукових праць VI Міжнародної науково – технічної конференції.
Влияние наночастиц Аl2О3 на температуру кристаллизации изопропилового спирта
м. Санкт-Петербург, видавництво СПбДУНіХТ
Желєзний В.П.,
Нікуліна А.С.
Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке / Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-технічної конференції. Презентация программы для прогнозирования теплофизических свойств малоизученных хладагентов и растворов хладагент/масло м. Санкт-Петербург, видавництво СПбДУНіХТ
В.З. Геллер,
В.О. Грушко,
М.О. Шимчук
Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке / Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-технічної конференції. Исследование вязкости смесей изопропилового спирта с наночастицами окиси алюминия м. Санкт-Петербург, видавництво СПбДУНіХТ
Т.Д. Шестова,
Т.Л. Лозовський,
В.П. Желєзний
Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке / Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-технічної конференції. Новая методика прогнозирования фазовых равновесий и поверхностного натяжения малоизученных хладагентов м. Санкт-Петербург, видавництво СПбДУНіХТ
Шестова Т.Д.,
Маркварт А.С.
Лозовський Т.Л.,
Желєзний В.П.
Журнал Физической Химии, том 87, № 6 / Кубическое уравнение состояния для прогнозирования фазовых равновесий малоизученных веществ м. Москва, “Издательство “Наука”
Shestova T.D.,
Markvart A.S.,
Lozovsky T.L.,
Zhelezny V.P.
Russian J. of Phys. Chem. A., Vol. 87, № 6. / Cubical equations of state for predicting the phase equilibria Pleiades Publishing, Ltd
1Желєзний В.П.,
1Нікуліна А.С.,
2Григор’єв Б. А.
1 – каф. ТФПЕ ОНАХТ,
2 – Газпром ВНІІГАЗ
Вести газовой науки: Актуальные вопросы исследования пластовых систем месторождений углеводородов. М.: Газпром ВНИИГАЗ / Новые структурно-аддитивные методы прогнозирования теплофизических свойств углеводородов м. Москва, ООО «Газпром ВНІІГАЗ»
Усього: 10
Статті та тези в Україні
1Artemenko S.,
2Geller V.,
3Gotsulsky V.,
4Mazur V.,
2Zhelezny V.
1 – ОНАХТ,
2 – каф. ТФПЕ ОНАХТ,
3 – каф. ФХ ОНУ,
4 – каф. ТтаВДЕ ОНАХТ
Збірнику тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «The International Workshop Transport Phenomena in Fluids».
Thermodynamic behaviour of multiple fluids embedded with nanostructured materials
м. Київ,
Диханов С.М. Матеріали XVІІІ міжнародної науково-методичної конференції “Управління якістю підготовки фахівців”Ч.2.
Активизація самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Одеса, видавництво ОДБА
1Дорошенко Ж.Ф.,
2Диханов С.М.,
2Потапов М.Д.
1-каф. ТЕСЕТ ОНПУ
2- каф. ТФПЕ ОНАХТ
Збірник наукових праць «XV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології».
Теплопроводность перспективных рабочих тел холодильных установок.
Одеса, видавництво ОНАХТ
1Контуш С.М.,
2Щекатоліна С.А.,
2Диханов С.М.
1-каф. ТФ ОНУ,
2- каф. ТФПЕ ОНАХТ
Збірник наукових праць «XV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології». Ч.2.
Апробация лазерного счетчика для измерения весовой концентрации аэрозоля
Одеса, видавництво ОНАХТ
1 Контуш С.М.,
2Калугін В.В.,
2Гімп А.В.,
2Машненко К.П.,
3Щекатоліна С.А.
1-каф. ТФ ОНУ,
2- ООО Новатек-Електро
3- каф. ТФПЕ ОНАХТ
Збірник наукових праць «XV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології». Ч.2.
Цифровой лазерный счетчик для измерения аэрозольного загрязнения воздуха
Одеса, видавництво ОНАХТ
1.Щекатоліна С.А.,
2Контуш С.М.,
3Белобров Е.П.,
1Диханов С.М.
1-каф. ТФПЕ ОНАХТ,
2- каф. ТФ ОНУ,
3- Одеський НДІ медицини транспорту
Збірник наукових праць «XV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології». Ч.2.
Мониторинг чистоты воздуха в городе и порту Измаил
Одеса, видавництво ОНАХТ
Щекатоліна С.А.,
Диханов С.М.
Збірник наукових праць «XV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології». Ч.2.
Моделирование воздействия окружающей среды на развитие окислительного стресса в организм.
Одеса, видавництво ОНАХТ
1Контуш С.М.,
2Щекатоліна С.А.,
2Диханов С.М.
1-каф. ТФ ОНУ,
2- каф. ТФПЕ ОНАХТ
Холодильна техніка та технологія, №6, 2013.
Применение лазерного счетчика частиц для измерения чистоты воздуха
Одеса, видавництво ОНАХТ
Цикало А.Л.
каф. ТФ и ПЭ, ОНАПТ
Холодильная техника и технология, № 1 (141). Молекулярная динамика дисперсных систем.1.Простые дисперсионные среды. Одеса, видавництво ОНАХТ
Цикало А.Л.
каф. ТФ и ПЭ, ОНАПТ
Холодильная техника и технология, № 3 (143). Молекулярная динамика дисперсных систем.2. Дисперсионные среды – растворы простых жидкостей и газов. Одеса, видавництво ОНАХТ
Цикало А.Л.
каф. ТФ и ПЭ, ОНАПТ
Холодильная техника и технология, № 4 (144). Молекулярная динамика дисперсных систем.3.Сложномолекулярные изотропные дисперсионные среды. Одеса, видавництво ОНАХТ
1Мелюх Т.М.,
1Цикало А.Л.,
2Сагдеева О.А.,
1-каф.ТФПЕ ОНАПТ;
2 – Нафтогазовий технікум
Чрезвычайные ситуации и гражданская защита, №2/3 (21). Экологические риски, связанные с высвобождением, добычей и переработкой углеводородных газов из газовых гидратов морских месторождений. Одеса, видавництво ОНАХТ
1Осташкова А.А.
2Олейник Л.Й.
3Цикало А.Л.
1-Одеська школа-интернат №1;
2-каф.англ.мови, ОНАХТ;
3-каф. ТФПЕ, ОНАХТ
Чрезвычайные ситуации и гражданская защита, №2/3 (21). О преподавании на английском языке в высших учебных заведениях Украины Одеса, видавництво ОНАХТ
Космачева А.Н.
Цикало А.Л.
Матеріали Всеукраїнського науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні»
О защите объектов природно-заповедного фонда Украины от промышленных атмосферных загрязнений с использованием специально отобранных видов зеленых насаждений.
м. Миколаїв, видавництво НУК
Космачева А.Н.
Цикало А.Л.
Тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
К вопросу защиты пресноводных водоемов от загрязнений, поступающих из атмосферного воздуха
Одеса, видавництво ОНАХТ
1Крусир Г.В.
2Цикало А.Л.
1-каф.ЕППтаП ОНАПТ
2-каф. ТФ и ПЭ ОНАПТ
Матеріали науково-практичної конференції “Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості” О трактовке определений экологического менеджмента. Одеса, видавництво ОНАХТ
1Цикало А.Л.
2Крусир Г.В.
1-каф. ТФ и ПЭ ОНАПТ
2-каф. ЭПП и П ОНАПТ
Матеріали науково-практичної конференції “Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості”
Об использовании инструментов более “чистого производства” Европейского Союза и путях их совершенствования применительно к предприятиям и объектам пищевой промышленности Украины.
Одеса, видавництво ОНАХТ
Чухрій Ю.П.
Цикало А.Л.
Журнал “Чрезвычайные ситуации и гражданская защита”, №4(22). Екологічні наслідки збройних конфліктів та шляхи вирішення проблеми негативного впливу об҆єктів ВПК на довкілля. Одеса, видавництво ОНАХТ
Цикало А.Л. Збірник наукових праць «XV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології»
Я.З. Казавчинский и З. И. Геллер: их роль в создании и становлении знаменитой научной школы инженеров-теплофизиков.
Одеса, видавництво ОНАХТ
Цикало А.Л. Збірник наукових праць «XV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології»
Про хімічні витоки Академії та Факультету.
Одеса, видавництво ОНАХТ
Космачева А.М.
Цикало А.Л.
Збірник наукових праць «XV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології»
Значення біоіндикаторів в оцінці забруднення атмосферного повітря.
Одеса, видавництво ОНАХТ
1 Резников Л.Е.,
2 Цикало А.Л.
1-інженер (США)
2-каф. ТФПЕ ОНАХТ.
Збірник наукових праць «XV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології»
Повышение энергетической и экологической эффективности силовых двигательных установок внутреннего сгорания путем применения комбинированных углеводородно-водородных топливных смесей.
Одеса, видавництво ОНАХТ
1Ткаченко В.В.
2Цикало А.Л.
1-Військова Академія,
2-каф.ТППЕ ОНАХТ
Збірник наукових праць «XV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології»
Про транскордонне перенесення небезпек при аваріях і катастрофах.
Одеса, видавництво ОНАХТ
1Сагдеева О.А.
2 Цикало А.Л.
1-Нафтогазовий технікум
2-каф.ТФПЕ ОНАХТ
Збірник наукових праць «XV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології»
Методика определения уровней риска для экологически напряженных и потенциально опасных прибрежных объектов.
Одеса, видавництво ОНАХТ
Цикало А.Л. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Досвід інтерпретації дикої природи в Україні”. м. Миколаїв, видавництво НУК
Шестова Т.Д.
Желєзний В.П.,
Лозовський Т.Л.
Збірник наукових праць «XV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології»/ Применение градиентной теории для прогнозирования поверхностных свойств хладагентов м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Мельник А.В.,
Лук’янов Н.Н.,
Желєзний В.П.
Збірник наукових праць «15 Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології»/ Определение локальных коэффициентов теплоотдачи при кипении раствора R600a/компрессорное масло в трубе м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Желєзний В.П.,
Нікуліна А.С.
Збірник наукових праць «15 Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології»/ Программа для прогнозирования теплофизических свойств малоизученных веществ и растворов хладагент/масло м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Желєзний В.П. Збірник наукових праць «15 Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми енергетики і екології»/ Эколого-энергетические проблемы энергетики Украины м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Шестова Т.Д.,
Лозовський Т.Л.,
Желєзний В.П.
Холодильна техніка і технологія. – №3 (143)/ Прогнозирование поверхностных свойств хладагентов на основе градиентной теории с кубическим уравнением состояния м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Желєзний В.П.,
Геллер В.З.
Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації / Збірник наукових праць II Міжнародної науково-технічної конференції. Частина 2.
Исследование свойств нанотеплоносителей и наномасел и технологии их промышленного производства
м. Миколаїв, видавництво НУК
Шестова Т.Д.,
Желєзний В.П.,
Лозовський Т.Л.
Сучасні проблеми холодильної техніки і технології / Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції/ Методика прогнозирования поверхностных свойств малоизученных веществ м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Мельник А.В.,
Желєзний В.П.
Сучасні проблеми холодильної техніки і технології / Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції/ Коэффициент теплоотдачи при кипении в трубе раствора изобутана с компрессорным маслом м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Желєзний В.П.,
Нікуліна А.С
Сучасні проблеми холодильної техніки і технології / Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції/ Презентация программы для прогнозирования теплофизических свойств малоизученных веществ м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Устюжанин Е.Е.,
Желєзний В.П.,
Мазур В.А.
Шишаков В.В.
Сучасні проблеми холодильної техніки і технології / Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-технічної конференції/ Скейлинговые модели: поиск регулируемых коэффициентов и расчет термодинамических свойств веществ на линии насыщения м. Одеса. Видавничий центр ОНАХТ
Усього: 35
Усього по кафедрі: 62