ЖЕЛЄЗНИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Професор

Форми зворотнього зв’язку:
Адреса: м. Одеса, Приморський р-н, вул. Тіниста 9/11,
навчальний корпус Одеської національної академії харчових технологій, аудиторія Т-414
Робочий телефон: +38 (0482) 68-23-39
e-mail: zheleznyv@gmail.com

Біографія

ЖЕЛЄЗНИЙ Віталій Петрович народився 19 серпня 1945 року у місті Владивосток. У 1960 році він переїхав до міста Одеса, де вступив до Одеського верстатобудівного технікуму, який закінчив у 1965 році, отримавши спеціальність техніка технолога. З 1965 р. по 1967 р. він працював на заводі ХІ Партз’їзду на посаді техніка технолога. У 1965 році вступає на механічний факультет Одеського технологічного інституту ім. М.В. Ломоносова. У 1967 році переводиться на теплофізичний факультет цього інституту. Після переведення теплофізичного факультету в Одеський технологічний інститут холодильної промисловості він продовжує в ньому навчання.

Після закінчення у 1971 р. з відзнакою теплофізичного факультету Одеського технологічного інституту холодильної промисловості він отримує розподіл на кафедру «Інженерної
теплофізики». З цього часу виробнича, наукова і педагогічна діяльність Желєзного В.П. пов’язана з цією кафедрою, де він з 1971 по 1974 роки працює інженером науково дослідного
сектору, молодшим науковим співробітником (1974 – 1978 роки), старшим науковим співробітником (1998-1980 роки). У 1979 р. Желєзний В.П. захистив кандидатську дисертацію, у 2002 р. – докторську дисертацію.

У 1980 р. Желєзний В.П. переходить на викладацьку роботу – працює доцентом кафедри «Інженерної теплофізики» (1980 – 1998 роки), професором цієї
кафедри (1998 – 2008 роки). З 2008 р. проф. Желєзний В.П. очолює кафедру «Інженерної теплофізики» (з 2013 року кафедру «Теплофізики та
прикладної екології»).

Основні напрямки наукової діяльності проф. Желєзного В.П. – експериментальні та розрахункові дослідження теплофізичних властивостей холодоагентів, їхніх розчинів із мастилами і
нанофлюїдів (фазові рівноваги, термічні властивості, критичні параметри, поверхневий натяг, калоричні та транспортні властивості), дослідження процесів теплообміну в складних
термодинамічних системах, а також методичні принципи еколого-енергетичного аудиту та менеджменту.

Проф. Желєзний В.П. є засновником наукових напрямів з розвитку методів прогнозування властивостей речовин, заснованого на застосуванні принципів скейлінга, та методів розрахунку повної еквівалентної емісії парникових газів у різних галузях промисловості. Він є автором 5 монографій, 1 підручника з грифом МОН, 425 наукових публікацій у журналах «International Journal of Refrigeration», «Fluid Phase Equilibria», «High Temperatures – High Pressures», «International Journal of Thermophysics», «Journal of Fluorine Chemistry», «Journal of synthetic lubrication», «Journal of chemical and engineering data», «Russian Journal of Physical Chemistry», «Екотехнології та ресурсозбереження», «Вісник МАХ», «Холодильна техніка», «Холодильна техніка и технологія», «Холод М + Т» та ін., має два патенти на винаходи.

Під керівництвом проф. Желєзного В.П. захищено 11 кандидатських та дві докторські дисертації. Він входить до складу спеціалізованої вченої ради ОНАХТ, робочої групи «Властивості холодоагентів і теплоносіїв» Наукової ради Російської академії наук, є членом редакційної колегії журналу «Холодильна техніка і технологія», академіком Міжнародної академії холоду. Его ім’я було занесено у бібліографічний довідник «Who is Who in Science and Engineering, 6th Edition, 2002-2003». Проф. Желєзний В.П. є науковим консультантом низки українських та закордонних фірм: «Du Pont», «Олчем», «Huntsman Corporation», «Рефма», «Група НОРД» та ін.

За особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, розвиток та впровадження у виробництво наукових досліджень професор Желєзний В.П. неодноразово нагороджувався грамотами та іншими відзнаками, серед яких знак «Відмінник освіти України».

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю,
яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
(рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника)
на 2018 р. за останні 5 років

Назва показника Рівень активності
1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 1. Zhelezny, V.P. A complex investigation of the nanofluids R600а-mineral oil-Al2O3 and R600а-mineral oil-TiO2. Termophysical properties [Text] / V.P. Zhelezny, N.N. Lukianov, O.Ya. Khliyeva, A.S. Nikulina, A.V. Melnyk // International Journal of Refrigeration. – 2017. – Vol. 74. – P. 486-502.
2. Chen, G. Ecological and energy efficiency analysis of ejector and vapor compression air conditioners [Text] / G. Chen, V. Zhelezny, O. Khliyeva, K. Shestopalov, V. Ierin //International Journal of Refrigeration. – 2017. – Vol. 74. – P. 127-135.
3. Khliyeva, O. Experimental study of heat exchange and hydrodynamics at the laminar flow of nanocoolant based on propylene glycol and Al2O3 nanoparticles [Text] / O. Khliyeva, S. Ryabikin, N. Lukianov, V. Zhelezny //Eastern european journal of enterprise technologies. – 2017. – Vol. 1/8 (85). – P. 4-12.
4. Zhelezny, V.P. Prediction of nanofluids properties: the density and the heat capacity [Text] / V.P. Zhelezny, I.V. Motovoy, E.E. Ustyuzhanin // Journal of Physics: Conference Series. – 2017. Vol. 891, conf. 1. ID. 012347.
5. Nikulin, A. Study of pool boiling process for the refrigerant R11, isopropanol and isopropanol/Al 2 O 3 nanofluid [Text] / A. Nikulin, O. Khliyeva, N. Lukianov, V. Zhelezny, Yu. Semenyuk // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2018. – № 118. – Р. 746-757.
2 наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 1. Железный В.П. Экспериментальное и расчетное исследование влияния наночастиц Al2O3 на теплофизические свойства растворов хладагента R600а с компрессорным маслом [Текст] / В.П. Железный, Н.Н. Лукьянов, О.Я. Хлиева, А.С. Никулина // Холодильна техніка та технологія. – 2015. – №51 (4). – С. 82-91.
2. Khliyeva О.Ya. Viscosity of ternary solutions composed of propylene glycol, ethanol and water / О.Ya. Khliyeva, А.S. Nikulina, M.P. Polyuganich, S.S. Ryabikin, V.P. Zhelezny // Холодильна техніка та технологія. – 2016. – Т. 52 (3). – С. 29-35.
3. Мороз, С.А. Плотность и вязкость растворов хладагент R600a/минеральное масло/фуллерены С60 [Текст] / С.А. Мороз, Н.Н. Лукьянов, В.П. Железный // Холодильна техніка та технологія. – 2017. – Т. 53 (1). – С. 63-70.
4. Мороз, C.А. Экспериментальное исследование влияния фуллеренов С60 на давление насыщенных паров и поверхностное натяжение растворов хладагента R600а с компрессорным маслом [Текст] / C.А. Мороз, Н.Н. Лукьянов, В.П. Железный, Ю.В. Семенюк // Холодильна техніка та технологія. – 2017. – Т. 53 (2). – С.59-65.
5. Хлиева, О.Я. Экспериментальное исследование влияния добавок наночастиц TiО2 на процесс кипения хладагента R141b в свободном объеме [Текст] / О.Я. Хлиева, Т.В. Гордейчук, А.Г. Никулин, Н.Н. Лукьянов, В.П. Железный // Промышленная теплотехника. – 2017. – №5 (39). – С. 37-40.
3 наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії Желєзний В.П. Експериментальна теплофізика. Методи дослідження теплофізичних властивостей: підручник / В.П. Желєзний, В.З. Геллер, Ю.В. Семенюк. – Одеса: Фенікс, 2016. – 320с. (рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ОНАХТ, протокол № 6 від 18.12.2015 р.)
власний внесок – 33%
4 наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня Лук’янов М.М. Вивчення перспектив застосування нанотехнологій у побутовій холодильній техніці (теплофізичний експеримент, моделювання, еколого-енергетичний аналіз): дис. … канд. техн. наук. – Одесса, 2015.
5 виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання 1. Науковий керівник держбюджетної теми МК 18/02 «Дослідження впливу наночастинок на параметри фазових переходів і калоричні властивості рідин, застосовуваних у холодильному обладнанні», номер державної реєстрації: 0118U000238.
2. Науковий керівник держбюджетної теми МК 16/03 «Дослідження стабільності та теплофізичних властивостей нанофлюїдів, перспективних для використання в холодильному та енергетичному обладнанні», номер державної реєстрації: 0116U004683.
3. Науковий керівник держбюджетної теми МК 15/04с «Дослідження теплофізичних властивостей репульсивних клатратів», номер державної реєстрації: 0115U000287.
4. Науковий керівник госпдоговірної теми «Дослідження і розвиток технологій, спрямованих на запобігання обмерзання стосовно до систем безпеки, договір № М/230-2015 між МОН України та ОНАХТ.
5. Науковий керівник госпдоговірної теми «Науково-технічна послуга з технічного аналізу систем кондиціювання пасажирських вагонів з вибраними холодоагентами (R401A, R401B, R406A, C10M1, R409A) в холодильних установках, договір № 3/17-ІХ від 26.10.2017р. між ПАТ «Українська залізниця» та ОНАХТ.
6. Член редакційної колегії журналу «Холодильна техніка та технологія»
6 участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад) Член спеціалізованої вченої ради Д 41.088.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання» та 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
Наказ Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 р.
7 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 1. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Івченко Д.О. Експериментальна теплофізика. Методи дослідження термічних властивостей речовин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОНАХТ, 2018.–40с.
2. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Губанов С.М., Івченко Д.О. Технічні засоби теплотехнічного експерименту. Термопари і термометри опору: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОНАХТ, 2018.–27с.
3. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Губанов С.М., Івченко Д.О. Моніторинг довкілля: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 59 с.
8 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади Керівник наукового студентського гуртка «Дослідження фізико-хімічних властивостей технічно важливих речовин та наноматеріалів»
9 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років З 2014 р. по цей час – головний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії з холодильної техніки ОНАХТ
10 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років З 2016 року здійснює наукове консультування на безоплатній основі при розробці проектів на підприємствах ПрАТ «УКпостач»

Викладаємі дисципліни: “Технiчнi засоби теплофiзичного експерименту”, “Експериментальна теплофiзика”

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ